Усього дисертацій: 1357
ID Автор Тема дисертації Тип Рік Додаткова інформація Спеціальність Скачати
1 Богаєнко В.О. Автоматизація розв'язання просторових задач з неповними даними Кандидатська 2006 В.О. Богаєнко ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
2 Вєщунов В.В. Автоматизація скінченно-елементного розрахунку процесів у просторових багатокомпонентних середовищах Кандидатська 2008 В.В. Вєщунов ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
3 Лук'яненко С.О. Адаптивні методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об'єктах з розподіленими параметрами Докторська 2006 С.О. Лук'яненко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
4 Сінчук Ю.О. Адаптивні схеми методу скінченних елементів для сингулярно збурених варіаційних задач конвекції-дифузії Кандидатська 2008 Ю.О. Сінчук ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
5 Семенова Т.В. Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-логічних моделей предметних областей інформаційних систем Кандидатська 2007 Т.В. Семенова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
6 Новицький Д.В. Алгебраїчні методи в теорії нейронної асоціативної пам'яті Кандидатська 2005 Д.В. Новицький ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
7 Кравець Н.С. Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту Кандидатська 2001 Н.С. Кравець ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
8 Велика О.Т. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою Кандидатська 2006 О.Т. Велика ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
9 Ковальчук Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування Кандидатська 2005 Ольга Ярославівна Ковальчук ; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
10 Семчишин Л. М. Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь Кандидатська 2011 Л. М. Семчишин ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2011. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
11 Засядько А.А. Алгоритми розв'язку задачі відновлення сигналів в спектроскопії з використанням дискретних ортогональних перетворень Кандидатська 2000 А.А. Засядько ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
12 Сергієнко Т.І. Аналіз стійкості векторних задач цілочислової оптимізації Кандидатська 2008 Т.І. Сергієнко ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
13 П'янило Я.Д. Аналітико-числове моделювання масопереносу в газопроводах та природних пористих середовищах Докторська 2007 Я.Д. П'янило ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
14 Булацик О.О. Аналітико-числове розв'язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою Кандидатська 2004 О.О. Булацик ; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2004. — 16 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
15 Пустова С.В. Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування call-центрів Кандидатська 2009 С.В. Пустова ; Ін-т кіберн. ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2009. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
16 Приварнікова А.О. Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками Кандидатська 2001 А.О. Приварнікова ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
17 Тарасов А. Л. Байєсівські процедури розпізнавання при гліомах головного мозку Кандидатська 2010 А. Л. Тарасов ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2010. — 22 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
18 Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень Кандидатська 2008 М.Є. Сердюк ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
19 Морозов А. В. Вдосконалення методів оптимізації кільцевих маршрутів на транспортній мережі Кандидатська 2010 А. В. Морозов ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2010. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
20 Баран І.О. Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах Кандидатська 2003 І.О. Баран ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
21 Колєчкіна Л.М. Властивості задач комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. Методи та алгоритми їх розв'язання Кандидатська 2002 Л.М. Колєчкіна ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2002. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
22 Зуб С.С. Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла Кандидатська 2005 С.С. Зуб ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 23 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
23 Камаєва С. О. Геометричні моделі та методи конструктивного відновлення фізичних полів Кандидатська 2010 С. О. Камаєва ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 22 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
24 Головач Н.П. Гібридні гранично-скінченно-елементні апроксимації для моделювання процесів термопружності Кандидатська 2000 Н.П. Головач ; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
25 Бадьора С.П. Декомпозиційні методи моделювання розвитку розподілених технологічних систем Кандидатська 2007 С.П. Бадьора ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
26 Шаповалов Ю.О. Декомпозиційні методи оптимального розміщення об'єктів в системах технічного призначення Кандидатська 2007 Ю.О. Шаповалов ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2007. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
27 Коробова М.В. Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля Кандидатська 2002 М.В. Коробова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
28 Заяць В.М. Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки Докторська 2007 В.М. Заяць ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
29 Шуміліна Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля Кандидатська 2004 Наталія Володимирівна Шуміліна ; Державний комітет зв'язку та інформатизації України, НАН України; Державний НДІ інформаційної інфраструктури. — Л., 2004. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
30 Ємець Є.М. Дослідження властивостей математичних моделей комбінаторних задач оптимізації на полірозміщеннях та розробка методу і алгоритму комбінаторного відсікання Кандидатська 2002 Є.М. Ємець ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
31 Жора Д.В. Дослідження класифікатора з випадковими підпросторами та його застосування для прогнозування динаміки фондового ринку Кандидатська 2006 Д.В. Жора ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
32 Коварж І.В. Дослідження математичних моделей просторово-часових систем із запізненням Кандидатська 2007 І.В. Коварж ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
33 Яковенко Є.І. Дослідження розподілу поля радіотелефону у фантомі людини Кандидатська 2005 Є.І. Яковенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
34 Коба О.В. Дослідження систем обслуговування з поверненням заявок при неекспоненціальному розподілі часу перебування на орбіті Докторська 2005 О.В. Коба ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
35 Мусурівський Дослідження стійкості і стабілізація моделей імпульсивних динамічних систем випадкової структури із скінченною післядією Кандидатська 2009 Віктор Іванович Мусурівський ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
36 Войцеховський С.О. Дослідження чисельних методів для математичних моделей стаціонарних процесів в областях довільної форми Докторська 2002 С.О. Войцеховський ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 34 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
37 Шевчук Б.М. Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп'ютерних мережах тривалого моніторингу станів об'єктів Кандидатська 2007 Б.М. Шевчук ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
38 Романова Задачі евклідової комбінаторної оптимізації на поліпереставленнях та методи їх розв'язування Кандидатська 2007 Наталія Гавриілівна Романова ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
39 Романова Т.Є. Засоби побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення геометричних об'єктів та їх застосування Докторська 2003 Т.Є. Романова ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 32 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
40 Галба Є.Ф. Зважена псевдоінверсія і умовно коректні еліптичні крайові задачі в математичному моделюванні: теорія, математичні моделі, обчислювальні методи Докторська 2001 Є.Ф. Галба ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 34 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
41 Олива О.В. Макромоделі нелінійних динамічних систем із неперіодичними процесами Кандидатська 2005 О.В. Олива ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
42 Дендюк М.В. Математична модель двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння Кандидатська 2008 М.В. Дендюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
43 Скидан О.Ю. Математична модель для управління технологічним процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки Кандидатська 2001 О.Ю. Скидан ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
44 Дедів Л. Є. Математична модель електрокардіосигналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторингу Кандидатська 2011 Л. Є. Дедів ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
45 Чуріков К.А. Математична модель задачі оптимізації компоновочних рішень при синтезі екологічних та теплофізичних систем з дискретними джерелами Кандидатська 2000 К.А. Чуріков ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2000. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
46 Злотник М.В. Математична модель і метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення неорієнтованих багатокутників та кругів Кандидатська 2007 М.В. Злотник ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
47 Чугай А.М. Математична модель і метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення циліндрів і паралелепіпедів у призмі з урахуванням спеціальних обмежень Кандидатська 2006 А.М. Чугай ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
48 Хвостівський М. О. Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем Кандидатська 2010 М. О. Хвостівський ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
49 Шадріна Г.М. Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функції мовного апарату Кандидатська 2001 Г.М. Шадріна ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2001. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
50 Петровська І.Р. Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень Кандидатська 2005 І.Р. Петровська ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
51 Млинко Б.Б. Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики Кандидатська 2003 Б.Б. Млинко ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
52 Оробчук Б.Я. Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму людини Кандидатська 2005 Б.Я. Оробчук ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
53 Варецький Я.Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах Кандидатська 2006 Я.Ю. Варецький ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
54 Магдаліна І.В. Математична модель та метод наближеного розв'язання задачі упакування опуклих багатогранників Кандидатська 2001 І.В. Магдаліна ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
55 Мулик Н.В. Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням циклічності Кандидатська 2006 Н.В. Мулик ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
56 Кривуля Г.В. Математична модель та метод розв'язання задачі покриття багатокутної області сім'єю прямокутників Кандидатська 2008 Г.В. Кривуля ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2008. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
57 Елькін О.Б. Математична модель та метод розв'язання задачі розбиття і трасування з урахуванням просторової форми області Кандидатська 2008 О.Б. Елькін ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
58 Гиренко Математична модель та метод розв'язання задачі розміщення неорієнтованих складених геометричних 2D об'єктів Кандидатська 2009 Катерина Анатоліївна Гиренко ; НАН України; Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2009. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
59 Сисоєва Ю.А. Математична модель та метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення правильних многокутників з урахуванням похибок початкових даних Кандидатська 1998 Ю.А. Сисоєва ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 1998. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
60 Яськов Г.М. Математична модель та методи розв'язання задачі розміщення прямокутників з урахуванням припустимих відстаней Кандидатська 2000 Г.М. Яськов ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2000. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
61 Гулік Л.І. Математична модель та методи розв'язання тривимірної задачі теплопровідності з використанням інтерфлетації функцій Кандидатська 2008 Л.І. Гулік ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
62 Рудюк Л.В. Математична модель та чисельні методи розв'язання задачі оптимізації розміщення прямокутників Кандидатська 2006 Л.В. Рудюк ; НАН України. Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2006. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
63 Петрів О.М. Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревностружкових плит Кандидатська 2008 О.М. Петрів ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
64 Осухівська Г.М. Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини Кандидатська 1999 Г.М. Осухівська ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 1999. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
65 Рафа Т.М. Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії Кандидатська 2002 Т.М. Рафа ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2002. — 18 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
66 Лєжніна Н.А. Математичне забезпечення системи автоматизації розрахунків фізико-механічних полів Кандидатська 2003 Н.А. Лєжніна ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
67 Ванін В.А. Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем Докторська 2005 В.А. Ванін ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2005. — 35 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
68 Зуб С.С. Математичне моделювання безконтактної рівноваги магнітних систем Кандидатська 1999 С.С. Зуб ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
69 Носич А.О. Математичне моделювання в задачах аналізу та синтезу багаторефлекторних квазіоптичних антен та відкритих хвилеводів Кандидатська 2009 А.О. Носич ; НАН України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
70 Гассан Шобаш Математичне моделювання в задачах оптимізації складних динамічних систем на основі принципу найменшої дії Кандидатська 2001 Гассан Шобаш ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
71 Кулик С.І. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів Кандидатська 2009 С.І. Кулик ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
72 Першина Ю.І. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій Кандидатська 2007 Ю.І. Першина ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
73 Литвин О.О. Математичне моделювання в малоракурсній комп'ютерній томографії на основі інтерлінації та мішаної апроксимації функцій Кандидатська 2008 О.О. Литвин ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
74 Дубук В.І. Математичне моделювання взаємодії електромагнетного і температурного полів в електротехнічних пристроях Кандидатська 2000 В.І. Дубук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
75 Шмалій О.Ю. Математичне моделювання власних коливань резонаторів з тонкою опуклою п'єзоелектричною пластиною Кандидатська 2008 О.Ю. Шмалій ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 23 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
76 Сердюцька Л.Ф. Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи Докторська 2004 Л.Ф. Сердюцька ; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2004. — 42 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
77 Густі М.І. Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України Кандидатська 2002 М.І. Густі ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2002. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
78 Чопоров С. В. Математичне моделювання геометричних об'єктів з використанням R-функцій Кандидатська 2011 С. В. Чопоров ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2011. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
79 Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових ITD- періодичних крайових задач електродинаміки Кандидатська 1999 А.В. Чабан ; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 1999. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
80 Білоус М. В. Математичне моделювання динаміки деформування багатокомпонентних тіл з зосередженими масами Кандидатська 2010 М. В. Білоус ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
81 Пилипенко Н.М. Математичне моделювання динамічних систем в операційній області на основі рекурентних співвідношень (з програмами в системі "Mathematica R") Кандидатська 1999 Н.М. Пилипенко ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 1999. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
82 Пількевич І.А. Математичне моделювання динамічних характеристик об'ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах Докторська 2009 І.А. Пількевич ; НАН України; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2009. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
83 Клим В.Ю. Математичне моделювання дисипативного розігріву і визначення температурних полів тіл при циклічному навантаженні Кандидатська 2010 В.Ю. Клим ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
84 Олійник О.І. Математичне моделювання дифузійних процесів в електрохімічних системах з мікроелектродами різних геометричних форм Кандидатська 2004 О.І. Олійник ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
85 Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями Докторська 2007 О.Ю. Чернуха ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
86 Михалик Д. М. Математичне моделювання дифузійного масопереносу в каталітичних середовищах частинок мікропористої структури Кандидатська 2011 Д. М. Михалик ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
87 Дяконюк Л.М. Математичне моделювання дифузійного перенесення тепла і маси у середовищах з тонкими покриттями та включеннями Кандидатська 2003 Л.М. Дяконюк ; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2003. — 16 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
88 Грицків Ю.І. Математичне моделювання електромагнетних процесів з урахуванням явища гістерезису Кандидатська 2001 Ю.І. Грицків ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2001. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
89 Семеріч Ю.С. Математичне моделювання електромагнітних процесів в областях з циклічною симетрією та геометричними сингулярностями методом R-функцій Кандидатська 2006 Ю.С. Семеріч ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2006. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
90 Чабан А.В. Математичне моделювання електромеханічних коливних процесів у системах із зосередженими та розподіленими параметрами Докторська 2009 А.В. Чабан ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2009. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
91 Пригорницький Д.О. Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах Кандидатська 2006 Д.О. Пригорницький ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
92 Глебчук Г. С. Математичне моделювання зсувної небезпеки в умовах підтоплення та сейсмічних впливів Кандидатська 2010 Г. С. Глебчук ; Ін-т телекомунікацій і глобалізації інформац. простору НАН України. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
93 Луцків А.М. Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах Кандидатська 2008 А.М. Луцків ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
94 Скуратівська І.А. Математичне моделювання і прогнозування кисневого режиму водних об'єктів в умовах антропогенного навантаження Кандидатська 2007 І.А. Скуратівська ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2007. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
95 Мандзак Математичне моделювання і чисельний аналіз адвекції - дифузії у неоднорідних середовищах Кандидатська 2008 Тарас Іванович Мандзак ; НАН України; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2008. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
96 Гаврилюк В. І. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із післядією в областях з вільними межами Кандидатська 2011 В. І. Гаврилюк ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
97 Кирилаха Н.Г. Математичне моделювання квазістаціонарних та нестанціонарних температурних полів Кандидатська 2003 Н.Г. Кирилаха ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
98 Кулик А.Б. Математичне моделювання коливань рідини в баках з перегородками Кандидатська 2001 А.Б. Кулик ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 18 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
99 Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних Кандидатська 2008 І.Я. Максимова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
100 Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами Кандидатська 2007 С.Д. Волощук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
101 Кабалянц П.С. Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів Кандидатська 2007 П.С. Кабалянц ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
102 Михайловська Т.В. Математичне моделювання металургійних процесів з фазовими перетвореннями на основі клітинних автоматів Кандидатська 2008 Т.В. Михайловська ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
103 Винницька Л.І. Математичне моделювання механіки деформування пружних тіл з тонкими м'якими включеннями Кандидатська 2009 Л.І. Винницька ; Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — Л., 2009. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
104 Макар В.М. Математичне моделювання механічних коливальних процесів в силових напівпровідникових приладах на основі методу скінченних елементів Кандидатська 1999 В.М. Макар ; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
105 Яковенко В.О. Математичне моделювання надвисокочастотних та теплових процесів в областях з рухомими межами Кандидатська 2002 В.О. Яковенко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
106 Бакалець А. В. Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення і в'язкопружного стану в деревині у процесі сушіння Кандидатська 2010 А. В. Бакалець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
107 Бомба А.Я. Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу "фільтрація-конвекція-дифузія" з післядією Докторська 2005 А.Я. Бомба ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 37 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
108 Василенко Г. А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу Кандидатська 2011 Г. А. Василенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
109 Сидорчук Б.П. Математичне моделювання нелінійних процесів фільтрації з урахуванням суфозійних явищ Кандидатська 2000 Б.П. Сидорчук ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 2000. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
110 Присяжнюк І.М. Математичне моделювання нелінійних сингулярно збурених процесів типу "конвекція - дифузія - масообмін" Кандидатська 2006 І.М. Присяжнюк ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
111 Худаяров Б.А. Математичне моделювання нелінійного флатера в'язкопружних елементів літального апарату в надзвуковому потоці газу Докторська 2008 Б.А. Худаяров ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
112 Васюник З.І. Математичне моделювання нестаціонарних просторово-неоднорідних структур в системах реакції - дифузії Кандидатська 2008 З.І. Васюник ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — Л., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
113 Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал Докторська 2009 А.В. Жильцов ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2009. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
114 Ахієзер О.Б. Математичне моделювання нестаціонарних стохастичних енергопотоків на основі трикутної моделі Кандидатська 2007 О.Б. Ахієзер ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
115 Міца О.В. Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури Кандидатська 2004 О.В. Міца ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2004. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
116 Попов Я.Б. Математичне моделювання первинних перетворювачів фізичних величин на основі апроксимаційних методів Кандидатська 1998 Я.Б. Попов ; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1998. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
117 Сущик К.В. Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами Кандидатська 2006 К.В. Сущик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
118 Лишук В.В. Математичне моделювання перехідних процесів електромеханічних систем зі змінною структурою і розподіленими параметрами Кандидатська 2010 В.В. Лишук ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
119 Марецька М.М. Математичне моделювання перехідних процесів у квантових логічних елементах Кандидатська 2007 М.М. Марецька ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
120 Білий Л.А. Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв Докторська 2004 Л.А. Білий ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
121 Пасічник Математичне моделювання поверхні тривимірного тіла з використанням інтерлінації функцій Кандидатська 2007 Валентина Олексіївна Пасічник ; НАН України; Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
122 Леонтьєва В.В. Математичне моделювання позитивних динамічних систем балансового типу Кандидатська 2008 В.В. Леонтьєва ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" Мін-ва освіти і науки України. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
123 Климюк Ю. Є. Математичне моделювання просторових нелінійних сингулярно збурених процесів типу "фільтрація - конвекція - дифузія" у пористих середовищах Кандидатська 2011 Ю. Є. Климюк ; ДВЗН "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
124 Діанова Т.В. Математичне моделювання процесів в областях з включеннями Кандидатська 1998 Т.В. Діанова ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 1998. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
125 Торський А.Р. Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннями Кандидатська 2009 А.Р. Торський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
126 Мокін В.Б. Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод Кандидатська 1999 В.Б. Мокін ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 1999. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
127 Мількевич В.М. Математичне моделювання процесів ландшафтного масопереносу Кандидатська 2006 В.М. Мількевич ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
128 Новікова К.Ю. Математичне моделювання процесів металургійного виробництва з використанням методів нечіткого виводу Кандидатська 2008 К.Ю. Новікова ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2008. — 20 с. : рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
129 Журавчак Л.М. Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць Докторська 2007 Л.М. Журавчак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
130 Барановський С.В. Математичне моделювання процесу деформації незв'язного піщаного русла турбулентним водним потоком Кандидатська 2000 С.В. Барановський ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2000. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
131 Потапенко Л. І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення в термопластичних середовищах Кандидатська 2011 Л. І. Потапенко ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
132 Волосова Н.М. Математичне моделювання процесу тепловиділення в пружно-пластичних циліндричних тілах при циклічному навантаженні Кандидатська 2008 Н.М. Волосова ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
133 Благовещенська Т.Ю. Математичне моделювання прямих та обернених задач екології Кандидатська 2002 Т.Ю. Благовещенська ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
134 Яцишин А.В. Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об'єктів на прикладі Житомирської області Кандидатська 2005 А.В. Яцишин ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
135 Голованов І.М. Математичне моделювання режимів експлуатації водосховищ з метою їх оптимізації по водогосподарським та екологічним критеріям Кандидатська 1998 І.М. Голованов ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 1998. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
136 Булавацький В.М. Математичне моделювання релаксаційних процесів тепломасопереносу Докторська 2003 В.М. Булавацький ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 30 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
137 Босенко Т. М. Математичне моделювання релаксаційних процесів теплопровідності з урахуванням теплової пам'яті Кандидатська 2011 Т. М. Босенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. металург. акад. України. — Д., 2011. — 19 с.: рис., табл. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
138 Семенов Математичне моделювання рівня добробуту населення Кандидатська 2009 Віктор Васильович Семенов ; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2009. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
139 Софронова Математичне моделювання розміщення опуклих n-вимірних політопів у n- вимірному паралелепіпеді Кандидатська 2007 Марина Сергіївна Софронова ; НАН України; Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
140 Біляєва В.В. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях Кандидатська 2009 В.В. Біляєва ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
141 Коцюбинський В.Ю. Математичне моделювання розповсюдження хвиль у волоконних світловодах Кандидатська 2001 В.Ю. Коцюбинський ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
142 Штепа Н.І. Математичне моделювання розподілу корисних копалин методами інтерлінації та інтерфлетації функцій Кандидатська 2010 Н.І. Штепа ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
143 Міненко О.С. Математичне моделювання руху рідини і теплофізичних процесів в середовищах з вільною межею Докторська 2009 О.С. Міненко ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2009. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
144 Власенко Л.А. Математичне моделювання систем та процесів з використанням неявних і вироджених еволюційних рівнянь Докторська 2006 Л.А. Власенко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
145 Марецька Е. Математичне моделювання складних інформаційно-фінансових процесів та прийняття рішень Кандидатська 2000 Е. Марецька ; Держ. ком. зв'язку та інформації України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури НАН України. — Л., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
146 Хмельницька І.М. Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин Кандидатська 2007 І.М. Хмельницька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
147 Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов'язаних випадкових процесів Кандидатська 2010 А.С. Сверстюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
148 Квач Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації Кандидатська 2008 Юлія Миколаївна Квач ; НАН України; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2008. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
149 Лужни Д.Т. Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій Кандидатська 2007 Д.Т. Лужни ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
150 Буцкі Р. Математичне моделювання та оптимізація процесів неперервного вальцювання Кандидатська 2004 Р. Буцкі ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с.: іл. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
151 Литвин Б.А. Математичне моделювання та оптимізація руху антропоморфних крокуючих систем Кандидатська 2006 Б.А. Литвин ; Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — Л., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
152 Томана М.Т. Математичне моделювання та оптимізація системи дистанційного навчання освітнього закладу Кандидатська 2007 М.Т. Томана ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
153 Самородов Б.В. Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів Кандидатська 2007 Б.В. Самородов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
154 Лесів М. Ю. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів у прикордонних регіонах України Кандидатська 2011 М. Ю. Лесів ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
155 Зіненко Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем Кандидатська 2003 Р.Г. Зіненко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
156 Марценко С. В. Математичне моделювання та статистичні методи обробки даних вимірювань в задачах моніторингу електронавантаження Кандидатська 2011 С. В. Марценко ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
157 Набатова Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів транспорту та розподілення неперервних математичних потоків у технічних системах Кандидатська 2009 Світлана Миколаївна Набатова ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2009. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
158 Вовк О. В. Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів формування багатокомпонентних сумішей Кандидатська 2011 О. В. Вовк ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2011. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
159 Притула Н.М. Математичне моделювання та чисельний аналіз режимів роботи газотранспортної системи Кандидатська 2009 Н.М. Притула ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
160 Сидоров М.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз течій в'язкої рідини у однозв'язних та багатозв'язних областях методом R-функцій Кандидатська 2008 М.В. Сидоров ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
161 Губін О.І. Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами Кандидатська 2009 О.І. Губін ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
162 Григорова Т. А. Математичне моделювання теплових процесів обробки порошкових матеріалів Кандидатська 2011 Т. А. Григорова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
163 Максименко-Шейко К.В. Математичне моделювання фізико-механічних полів з гвинтовим типом симетрії методом R-функцій Кандидатська 2003 К.В. Максименко-Шейко ; НАН України. Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2003. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
164 Колодяжний В.М. Математичне моделювання фізичних процесів в складних областях за допомогою атомарних функцій Докторська 2008 В.М. Колодяжний ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 38 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
165 Каштан С.С. Математичне моделювання фільтраційних деформацій в грунтах з урахуванням взаємовпливу характеристик середовища та процесу Кандидатська 2004 С.С. Каштан ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2004. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
166 Мартинюк П.М. Математичне моделювання фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей Кандидатська 2002 П.М. Мартинюк ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
167 Малачівський П.С. Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімальних сплайн-наближень Докторська 2009 П.С. Малачівський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
168 Резнікова С.Ю. Математичне та комп'ютерне моделювання параметрів об'єктів з джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу Кандидатська 2001 С.Ю. Резнікова ; НАН України. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
169 Свірь І.Б. Математичне та комп'ютерне моделювання процесів транспорту речовин в органічних електрохемілюмінесцентних системах Докторська 2002 І.Б. Свірь ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
170 Попов О.О. Математичне та комп'ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення Кандидатська 2010 О.О. Попов ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
171 Клименко О.В. Математичне та комп'ютерне моделювання фотохімічних процесів та визначення їх кінетичних параметрів Кандидатська 2006 О.В. Клименко ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
172 Духопельников С.В. Математичні моделі багатощілинних антен та аксіально-симетричних гофрованих хвилеводів Кандидатська 2009 С.В. Духопельников ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
173 Лисенко Н.О. Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю Кандидатська 2007 Н.О. Лисенко ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
174 Аль Зубі О.Р. Математичні моделі вентильного реактивного двигуна з буферами енергії для проектування їх електромеханічного перетворювача Кандидатська 2005 О.Р. Аль Зубі ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
175 Шатовська Математичні моделі визначення ефективності методів зміщеного оцінювання Кандидатська 2000 Тетяна Борисівна Шатовська ; Харківський держ. технічний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
176 Кацив С.Ш. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання Кандидатська 2004 С.Ш. Кацив ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
177 Огір О.С. Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в системах ехоскопії високого розрізнення Докторська 2003 О.С. Огір ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 41 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
178 Новожилова М.В. Математичні моделі і методи розв'язання нелінійних задач розміщення геометричних об'єктів Докторська 1999 М.В. Новожилова ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 1999. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
179 Клакович Л.М. Математичні моделі й чисельні методи розв'язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів Кандидатська 2005 Л.М. Клакович ; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2005. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
180 Алєксєєв В.І. Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях Кандидатська 2009 В.І. Алєксєєв ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
181 Камінський В.В. Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах Кандидатська 2006 В.В. Камінський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
182 Кононенко О.С. Математичні моделі коаксіальних гіротронів із гофрованими вставками для чисельного аналізу власних мод Кандидатська 2007 О.С. Кононенко ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
183 Свірідова Т.В. Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для вбудованих систем Кандидатська 2006 Т.В. Свірідова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
184 Щербовських С.В. Математичні моделі надійності ремонтованих об'єктів на основі розширення простору станів Кандидатська 2005 С.В. Щербовських ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
185 Гибкіна Н.В. Математичні моделі неоднорідних процесів масодинаміки та їх застосування в задачах оптимізації основних характеристик систем масового обслуговування Кандидатська 2005 Н.В. Гибкіна ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
186 Піговський Ю.Р. Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно - Ієрусалимського та методи їх ідентифікації Кандидатська 2008 Ю.Р. Піговський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
187 Демидович О.В. Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж та методи їх реалізації Кандидатська 2001 О.В. Демидович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2001. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
188 Джога Н.В. Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихання людини та їх комп'ютерний аналіз Кандидатська 2006 Н.В. Джога ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
189 Гордієнко О.М. Математичні моделі підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних цифрових зображень Кандидатська 2009 О.М. Гордієнко ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2009. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
190 Бєлкін Є.В. Математичні моделі процесів модуляційної нестійкості хвиль в середовищах з кубічною нелінійністю Кандидатська 2010 Є.В. Бєлкін ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
191 Борисенко А.В. Математичні моделі процесів функціонування та розвитку теплової енергетики України в ринкових умовах Докторська 2009 А.В. Борисенко ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2009. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
192 Биць Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та їх аналіз Кандидатська 2004 Олексій Вікторович Биць ; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
193 Трусова Т.В. Математичні моделі процесу прийняття рішень щодо інвестування соціальної сфери та його інформаційна підтримка Кандидатська 2004 Т.В. Трусова ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
194 Семчик Т.А. Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз Кандидатська 2007 Т.А. Семчик ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
195 Онопчук Г.Ю. Математичні моделі процесу управління декомпресією та їх аналіз Кандидатська 1999 Г.Ю. Онопчук ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 1999. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
196 Козін І. В. Математичні моделі розміщення, упаковки, розподілу з умовою інваріантності щодо груп перетворень Докторська 2010 І. В. Козін ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2010. — 31 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
197 Булигін В. С. Математичні моделі розсіяння електромагнітних хвиль у просторі і чисельний експеримент Кандидатська 2010 В. С. Булигін ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2010. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
198 Ляшенко Математичні моделі роторів у системах діагностики обертаючих вузлів сільськогосподарських машин Кандидатська 2002 Сергій Олексійович Ляшенко ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2002. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
199 Яворський Б.І. Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектра та методи його ефективного виявлення Докторська 2007 Б.І. Яворський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
200 Бойко Т. М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, їх дослідження та застосування Кандидатська 2011 Т. М. Бойко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
201 Марецька Е. Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах Докторська 2005 Е. Марецька ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2005. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
202 Колуд Р. Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв'язку та Інтернет-технологій Кандидатська 2004 Р. Колуд ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформац. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
203 Баньчик Д. Математичні моделі та комп'ютерна система визначення ціни валютних кредитів Кандидатська 2004 Д. Баньчик ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с.: іл. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
204 Гобов Д.А. Математичні моделі та метаевристичні алгоритми розв'язання оптимізаційних задач в просторі перестановок Кандидатська 2010 Д.А. Гобов ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2010. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
205 Дунець Р.Б. Математичні моделі та методи аналізу й синтезу топологій комп'ютерних видавничо-поліграфічних систем Докторська 2005 Р.Б. Дунець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
206 Рябенко А.Є. Математичні моделі та методи для векторних задач оптимізації організаційних структур та землекористування Кандидатська 2003 А.Є. Рябенко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
207 Гребеннік І.В. Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні Докторська 2006 І.В. Гребеннік ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2006. — 34 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
208 Горячев Г.В. Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті Кандидатська 2002 Г.В. Горячев ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2002. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
209 Любченко В.А. Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень Кандидатська 2004 В.А. Любченко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
210 Старков В.М. Математичні моделі та методи обчислювальної фізики в задачах інтерпретації Докторська 2000 В.М. Старков ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
211 Яворська Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю Кандидатська 2009 Євгенія Богданівна Яворська ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2009. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
212 Овечко К.О. Математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності Кандидатська 2008 К.О. Овечко ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2008. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
213 Гера Б.В. Математичні моделі та методи оптимізаційного відтворення теплофізичних параметрів земної поверхні Докторська 2003 Б.В. Гера ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
214 Коваленко С.М. Математичні моделі та методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі Кандидатська 2008 С.М. Коваленко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
215 Угрюмова К. М. Математичні моделі та методи розв'язання задачі вдосконалення систем з багатоешелонною ієрархією Кандидатська 2011 К. М. Угрюмова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
216 Дейнека Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу багатокомпонентних псевдопараболічних систем Кандидатська 2007 Ігор Васильович Дейнека ; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
217 Московченко Математичні моделі та обчислювальні методи імовірнісного формування нелінійних вузлів замін симетричних криптографічних засобів захисту інформації Кандидатська 2009 Ілларіон Валерійович Московченко ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. : рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
218 Алі Найф Халіл Альхжуж Математичні моделі та обчислювальні методи планування процесу обслуговування ієрархічними багатостадійними системами Кандидатська 2011 Алі Найф Халіл Альхжуж ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
219 Хохольков В. Б. Математичні моделі та обчислювальні методи рішення одного класу задач дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль Кандидатська 2010 В. Б. Хохольков ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
220 Філіпович О.В. Математичні моделі функціонування багатопотокових гнучких автоматизованих ліній і оптимізація параметрів їх міжопераційних накопичувачів Кандидатська 2006 О.В. Філіпович ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
221 Заморьонова Д.В. Математичні моделі функціонування і метод визначення безпеки системи "оператор - синхронна автоматизована лінія" Кандидатська 2010 Д.В. Заморьонова ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
222 Посвятенко В.П. Математичні моделі якості зв'язку в телекомунікаційних системах Кандидатська 2007 В.П. Посвятенко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
223 Златкін А.А. Математичні моделі, методи і обчислювальні алгоритми неперервно-дискретної оптимізації процесів керування зі зворотним зв'язком Докторська 2000 А.А. Златкін ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
224 Савенко П.О. Математичні моделі, чисельно-аналітичні й чисельні методи в нелінійній теорії синтезу випромінюючих систем Докторська 2005 П.О. Савенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 34 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
225 Мокін В.Б. Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення Докторська 2006 В.Б. Мокін ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2006. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
226 Таві М. Х. Математичні та комп'ютерні моделі в квантовій інформатиці Кандидатська 2010 М. Х. Таві ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
227 Кравець П.О. Математичні та програмно-алгоритмічні засоби моделювання ігрових задач вибору варіантів рішень в умовах невизначеності Кандидатська 2000 П.О. Кравець ; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
228 Угрюмов М.Л. Математичні тривимірові моделі та методи аналізу в'язких течій для аеродинамічного удосконалення вінців турбомашин Докторська 2005 М.Л. Угрюмов ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
229 Гахов Метод дискретних особливостей та комп'ютерний інструментарій для моделювання дифракції акустичних хвиль на тривимірних плоскопаралельних структурах Кандидатська 2008 Андрій Володимирович Гахов ; НАН України; Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2008. — 19 с. : рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
230 Берник О.В. Метод оцінювання функції у моделюванні кривих та поверхонь другого порядку Кандидатська 2002 О.В. Берник ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2002. — 18 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
231 Носов К.В. Метод скінченних елементів з вибором координатних функцій при моделюванні фізичних процесів Кандидатська 2006 К.В. Носов ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
232 Кобасяр М.І. Метод швидкого обчислення вагового перетворення Радона в задачі погодження при різноракурсній реєстрації об'єктів Кандидатська 2007 М.І. Кобасяр ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
233 Гук Л.М. Метод явного рахунку розв'язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічної метеорології Кандидатська 2010 Л.М. Гук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
234 Колеснікова Н.В. Методи барицентричного усереднення в задачах відновлення гармонічних та бігармонічних функцій Кандидатська 2008 Н.В. Колеснікова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
235 Ніколаєвська О. А. Методи дослідження та розв'язування задачі зважених найменших квадратів з наближеними вихідними даними Кандидатська 2010 О. А. Ніколаєвська ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 15 с.: a-рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
236 Охріменко К.К. Методи і засоби комп'ютерного моделювання коливальних процесів роторних систем Кандидатська 2009 К.К. Охріменко ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
237 Федорчук В. А. Методи і засоби математичного моделювання динамічних процесів в електромеханічних системах на основі структурно-орієнтованого підходу Докторська 2011 В. А. Федорчук ; НАН України ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — К., 2011. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
238 Гвоздева І.М. Методи і засоби моделювання процесів формування та просторово-часової обробки акустичних зображень Докторська 2010 І.М. Гвоздева ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2010. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
239 Положаєнко С.А. Методи і засоби прикладного математичного моделювання аномальних дифузійних процесів Докторська 2006 С.А. Положаєнко ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2006. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
240 Худа Ж.В. Методи ідентифікації параметрів моделей параметричних коливальних процесів на основі сплайнів Кандидатська 2009 Ж.В. Худа ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2009. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
241 Богач І.В. Методи інтерполяції функцій двох змінних Кандидатська 2004 І.В. Богач ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
242 Хіміч О.М. Методи комп'ютерного дослідження математичних моделей з наближено заданими вихідними даними Докторська 2003 О.М. Хіміч ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 30 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
243 Машталір С.В. Методи морфологічної нормалізації бінарних перерізів зображень Кандидатська 2004 С.В. Машталір ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
244 Кужій Л.І. Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ Кандидатська 2007 Л.І. Кужій ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
245 Пукас А.В. Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних Кандидатська 2007 А.В. Пукас ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
246 Войтенко В.В. Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля Кандидатська 2000 В.В. Войтенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
247 Батирев О.А. Методи сингулярних інтегральних рівнянь в математичних моделях лінійних систем Кандидатська 2010 О.А. Батирев ; Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного НАН України. — Х., 2010. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
248 Глушакова Г.Ю. Методи синтезу і моделі компонентів нетрадиційних нейромереж Кандидатська 2001 Г.Ю. Глушакова ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
249 Басманов О.Є. Методи синтезу марковських процесів та їх застосування Кандидатська 2001 О.Є. Басманов ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
250 Герасін С.М. Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу Докторська 2006 С.М. Герасін ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
251 Трофименко І.В. Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень Кандидатська 2007 І.В. Трофименко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
252 Винничук С.Д. Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах Докторська 2006 С.Д. Винничук ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2006. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
253 Пелещишин А.М. Методи та алгоритми моделювання Web - систем Кандидатська 2001 А.М. Пелещишин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
254 Воробкало Т.В. Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах Кандидатська 2006 Т.В. Воробкало ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
255 Пепеляєв В.А. Методи та засоби комп'ютерного моделювання стохастичних процесів і систем Докторська 2008 В.А. Пепеляєв ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 34 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
256 Контрерас Д.Е. Методи та засоби комп'ютерної реалізації інтегродиференційних моделей динамічних систем Кандидатська 2002 Д.Е. Контрерас ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2002. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
257 Жежнич П.І. Методи та засоби моделювання часового параметра в інформаційних системах на основі реляційних баз даних Кандидатська 2001 П.І. Жежнич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
258 Верес О.М. Методи та засоби роз'язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів Кандидатська 2002 О.М. Верес ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
259 Волк М.О. Методи та засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем Кандидатська 1999 М.О. Волк ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
260 Разінков Д.С. Методи та засоби якісного моделювання критичних за умовами безпеки мережних динамічних систем Кандидатська 2003 Д.С. Разінков ; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
261 Кобилін О.А. Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору Кандидатська 2007 О.А. Кобилін ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
262 Филипська Д. І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформалізованих системах Кандидатська 2011 Д. І. Филипська ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2011. — 18 с.: табл. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
263 Бестань С.Г. Методи та програмно-апаратні засоби оптимального планування експерименту при дослідженні технологічних процесів Кандидатська 2003 С.Г. Бестань ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
264 Бартіш М.Я. Методи типу Ньютона для розв'язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум Докторська 2003 М.Я. Бартіш ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 34 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
265 Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації Кандидатська 2010 О.Ю. Софина ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
266 Родзинський А.А. Методи фокусування і стабілізації розподілів неоднорідних марковських процесів та їх застосування Кандидатська 2001 А.А. Родзинський ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
267 Донченко В.С. Множиний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні Докторська 2007 В.С. Донченко ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 30 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
268 Ахмад Алі (Абдель Карім) Альмхерат Моделі архітектурних рішень та методи їх оцінки в процесі реінжинірингу інформаційних систем організаційого управління Кандидатська 2010 Ахмад Алі (Абдель Карім) Альмхерат ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
269 Зуб Моделі барицентричного усереднення та методи відновлення гармонічних функцій Кандидатська 2007 Павло Михайлович Зуб ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
270 Сегін А.І. Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу Кандидатська 2001 А.І. Сегін ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
271 Процай Н. Т. Моделі і методи аналізу та синтезу логічних мереж на основі алгебри предикатів і предикатних операцій Кандидатська 2011 Н. Т. Процай ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
272 Смелякова А.С. Моделі і методи апроксимації границь об'єктів нерегулярного вигляду в системах технічного зору Кандидатська 2008 А.С. Смелякова ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
273 Лазько О.В. Моделі і методи забезпечення безвідмовності радіоелектронних пристроїв шляхом підвищення ефективності параметричного синтезу компонентів Кандидатська 2003 О.В. Лазько ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
274 Рузова Т.О. Моделі і методи опису форми дисперсних утворень при емульгуванні рідких палив Кандидатська 2006 Т.О. Рузова ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
275 Скакаліна О.В. Моделі і методи оптимального послідовно-паралельного упорядкування робіт у системах з неідентичними об'єктами Кандидатська 2002 О.В. Скакаліна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2002. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
276 Кожухівська О. А. Моделі і методи ортогональних дискретних перетворювань Уолша та їх використання в системах відкритого шифрування Кандидатська 2011 О. А. Кожухівська ; Черкас. держ. технолог. ун-т. — Черкаси, 2011. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
277 Фірсов О.Д. Моделі і методи паралельного упорядкування Кандидатська 2002 О.Д. Фірсов ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
278 Коба К.М. Моделі і методи розв'язання задач маршрутизації при ліквідації наслідків техногенних аварій Кандидатська 2005 К.М. Коба ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
279 Помазан Л.В. Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів Кандидатська 2007 Л.В. Помазан ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
280 Семенов В.В. Моделі і методи узагальненої оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами Кандидатська 2002 В.В. Семенов ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
281 Матвєєва Н.О. Моделі й обчислювальні методи швидкісної та завадостійкої обробки дельта-модульованих сигналів у задачах дефектоскопії Кандидатська 2008 Н.О. Матвєєва ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
282 Мафута Тедді Моделі керування доступом в комп'ютерних мережах корпоративних інформаційних систем Кандидатська 2007 Мафута Тедді ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
283 Нікольський Ю. В. Моделі процесів аналізу даних із невизначеністю та надлишковістю Докторська 2010 Ю. В. Нікольський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2010. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
284 Плечистий Д.Д. Моделі та ефективні методи організації циклічних процесів в класі задач типу комівояжера Кандидатська 2005 Д.Д. Плечистий ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
285 Солодовник Г.В. Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства Кандидатська 2004 Г.В. Солодовник ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
286 Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем Кандидатська 2011 Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
287 Басюк Т.М. Моделі та методи візуалізації графів для комп'ютерних видавничих систем Кандидатська 2007 Т.М. Басюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
288 Нерода Т.В. Моделі та методи моделювання зображень хімічних виразів Кандидатська 2005 Т.В. Нерода ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
289 Саваневич В.Є. Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці параметрів траєкторій компактної групи малорозмірних космічних об'єктів Докторська 2006 В.Є. Саваневич ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
290 Сагун А.В. Моделі та методи оптимізації в задачах одновимірного розкрою матеріалу на машинобудівних підприємствах Кандидатська 2008 А.В. Сагун ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
291 Тарандушка Л.А. Моделі та методи організаційно-технологічної структури дискретних процесів виробництва Кандидатська 2005 Л.А. Тарандушка ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
292 Прохорець С.І. Моделі та методи проектування нейтронографічної установки Кандидатська 2007 С.І. Прохорець ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
293 Смеляков К.С. Моделі та методи сегментації границь зображень нерегулярного вигляду на основі адаптованих масок Кандидатська 2004 К.С. Смеляков ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
294 Коноплянко З.Д. Моделі та методи теорії побудови і кодування високоефективних просторових Ik/I-значних структур Докторська 2005 З.Д. Коноплянко ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Державний НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2005. — 44 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
295 Чорней Н.Б. Моделі типу Леонтьєва-Форда, чисельні методи розв'язання задач великої розмірності Кандидатська 2002 Н.Б. Чорней ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
296 Недобачій С.І. Моделі, методи і алгоритми в задачах евклідової комбінаторної оптимізації Кандидатська 1999 С.І. Недобачій ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
297 Калинюк Н.А. Моделі, обчислювальні алгоритми та автоматизація розрахунку неусталених процесів в багатокомпонентних середовищах Кандидатська 2003 Н.А. Калинюк ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
298 Дубова Ю.В. Модель оцінки якості каналу передавання голосової інформації Кандидатська 2007 Ю.В. Дубова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
299 Комаров Модель тіла людини як об'єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт Кандидатська 2005 Веніамін Іванович Комаров ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2005. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
300 Граб М.В. Модель, методи та алгоритми розповсюдження лісових пожеж Кандидатська 2004 М.В. Граб ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
301 Одарущенко О.Б. Моделювання відмовостійких комп'ютерних систем з урахуванням зміни параметрів потоків відмов і відновлень програмних засобів Кандидатська 2007 О.Б. Одарущенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
302 Ієвлєв О.М. Моделювання і дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи Кандидатська 2005 О.М. Ієвлєв ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
303 Гаращенко І.В. Моделювання і розробка методів оптимізації циклічних процесів на транспортних мережах Кандидатська 2009 І.В. Гаращенко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
304 Литвин В.В. Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентою Кандидатська 2003 В.В. Литвин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
305 Кузьмін Є.В. Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії Кандидатська 2005 Є.В. Кузьмін ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
306 Стеля І. О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп'ютерного синтезу Кандидатська 2010 І. О. Стеля ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
307 Стеля І. О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп’ютерного синтезу Кандидатська 2010 І. О. Стеля ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
308 Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів Кандидатська 2006 О.М. Козачко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
309 Чумаченко С.В. Моделювання нелінійних об'єктів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер Докторська 2008 С.В. Чумаченко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
310 Сафоник А. П. Моделювання нелінійних процесів фільтрування з урахуванням зворотних впливів та дифузійно-масообмінних збурень Кандидатська 2010 А. П. Сафоник ; Нац. цн-т "Львів. політехніка". — Л., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
311 Волкова С.А. Моделювання нелінійних систем з імпульсними впливами Кандидатська 1999 С.А. Волкова ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
312 Бобало І.Ю. Моделювання неоднорідної слабоструктурованої системи переваг в інформаційних системах підтримки прийняття рішень Кандидатська 2001 І.Ю. Бобало ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
313 Рибнікова Г.М. Моделювання неперервних динамічних систем нецілого порядку на основі некласичного операційного підходу Кандидатська 2006 Г.М. Рибнікова ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
314 Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім Моделювання первинних даних та процесу їх накопичення у ході науково-дослідних і проектних робіт Кандидатська 2009 Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
315 Хазін М.Б. Моделювання поведінки нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються, в просторі приростів параметрів Кандидатська 2004 М.Б. Хазін ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
316 Фаст В.М. Моделювання примусового повітрообміну в локальних системах подачі повітря Кандидатська 2004 В.М. Фаст ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
317 Гуда А.І. Моделювання процесів адаптивно-пошукової ідентифікації нелінійних динамічних систем Кандидатська 2006 А.І. Гуда ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
318 Єлісєєнко А.Є. Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж Кандидатська 2001 А.Є. Єлісєєнко ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
319 Колесник І.С. Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах Кандидатська 2006 І.С. Колесник ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
320 Павич Н.Я. Моделювання процесів ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями Кандидатська 2002 Н.Я. Павич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2002. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
321 Грищук Т.В. Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд Кандидатська 2006 Т.В. Грищук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
322 Кавац О. О. Моделювання процесу формування мікрокристалічної структури металевих сплавів Кандидатська 2011 О. О. Кавац ; Нац. металур. акад. України. — Д., 2011. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
323 Бритковський В.М. Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів Кандидатська 2003 В.М. Бритковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
324 Сіроклин В. П. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів Кандидатська 2010 В. П. Сіроклин ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
325 Паночишин Ю.М. Моделювання систем керування потокорозподілом в межах теплопостачання Кандидатська 2004 Ю.М. Паночишин ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
326 Таянов В.А. Моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок Кандидатська 2007 В.А. Таянов ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
327 Тарасов Д.О. Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних Кандидатська 2002 Д.О. Тарасов ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
328 Кравець Р.Б. Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних Кандидатська 2003 Р.Б. Кравець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2003. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
329 Шаховська Н.Б. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі Кандидатська 2007 Н.Б. Шаховська ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
330 Стоян В.А. Моделювання та аналіз загальних розв'язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленими параметрами Кандидатська 1999 В.А. Стоян ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 1999. — 28 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
331 Литвиненко Я.В. Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах Кандидатська 2005 Я.В. Литвиненко ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
332 Тиш Є.В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях Кандидатська 2008 Є.В. Тиш ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
333 Лупенко С.А. Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій Кандидатська 2001 С.А. Лупенко ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2001. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
334 Фролова О.Г. Моделювання та оптимізація динамічних об'єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетворень Кандидатська 2003 О.Г. Фролова ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
335 Плєхова Г.А. Моделювання та оптимізація з`єднань при обмеженнях на геометричні параметри трас Кандидатська 2000 Г.А. Плєхова ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
336 Марецький Я. Моделювання та оптимізація комплексу операцій обслуговування кораблів у порту Кандидатська 2004 Я. Марецький ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформац. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
337 Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами Кандидатська 2007 С.Б. Бублик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
338 Глонь Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності Кандидатська 2004 Ольга Віталіївна Глонь ; Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця, 2004. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
339 Гетьман В.Б. Моделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середовищах оптичним методом Кандидатська 2003 В.Б. Гетьман ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 16 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
340 Кіріченко Л.О. Моделювання та розпізнавання випадкових та хаотичних збурень, діючих на неоднорідні марковські системи Кандидатська 2000 Л.О. Кіріченко ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2000. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
341 Махорт А.П. Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічних системах Кандидатська 2005 А.П. Махорт ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
342 Березька К.М. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури Кандидатська 2000 К.М. Березька ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
343 Смердова Т.А. Моделювання та структурний синтез імітаторів потовиділення людини Кандидатська 1998 Т.А. Смердова ; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1998. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
344 Агапова І.С. Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування із швидкозмінними в часі характеристиками Кандидатська 2003 І.С. Агапова ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
345 Ковалюк Д.О. Моделювання теплотехнологічного об'єкту з розподіленими параметрами Кандидатська 2008 Д.О. Ковалюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
346 Овсяк О.В. Моделювання транслятора структур даних електромеханічних схем друкарських машин Кандидатська 2002 О.В. Овсяк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2002. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
347 Тоніца О.В. Моделювання фізичних полів методами теорії R-функцій та нечіткої логіки Кандидатська 1999 О.В. Тоніца ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
348 Костюченко Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень Кандидатська 2008 Руслана Михайлівна Костюченко ; НАН України; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
349 Колодій З. О. Моделювання флікер-шуму для встановлення природи його енергетичного спектра Докторська 2011 З. О. Колодій ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2011. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
350 Сопронюк Є.Ф. Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною вимірності фазового простору Кандидатська 2007 Є.Ф. Сопронюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
351 Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології Кандидатська 2010 Р.І. Черниш ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
352 Потапенко В.А. Модульні середовища для мережного розподіленого моделювання складних динамічних систем Кандидатська 2003 В.А. Потапенко ; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
353 Заморьонов М. В. Напівмарківські моделі автоматизованих ліній та їх елементів Кандидатська 2011 М. В. Заморьонов ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
354 Песчанський О. Ю. Напівмарковські моделі технічного обслуговування багатокомпонентних відновлюваних систем Докторська 2010 О. Ю. Песчанський ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2010. — 44 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
355 Яловега І.Г. Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних культур з коменсальною взаємодією Кандидатська 2008 І.Г. Яловега ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
356 Кобильська О. Б. Нелокальні та крайові задачі для рівняння теплопровідності у металургії Кандидатська 2011 О. Б. Кобильська ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2011. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
357 Поліщук І.Б. Об'єктно-орієнтоване моделювання контактних задач механіки у пружно-пластичній постановці Кандидатська 2007 І.Б. Поліщук ; Харк. нац. ун-т. — Х., 2007. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
358 Романюк В.В. Обчислювальний метод побудови базисів ортогональних бінарних функцій для систем багатоканального зв'язку з кодовим розділенням каналів Кандидатська 2006 В.В. Романюк ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2006. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
359 Кеберле Н. Г. Обчислювальні методи верифікації темпоральних обмежень цілісності в процесі управління змінами в онтологіях Кандидатська 2011 Н. Г. Кеберле ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
360 Біштаві Т. Ю. Обчислювальні методи ідентифікації моделей в задачах прогнозування телетрафіку Кандидатська 2011 Т. Ю. Біштаві ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
361 Сендеров О.О. Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей технологічних об'єктів газотранспортних систем Кандидатська 2006 О.О. Сендеров ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
362 Воронова О.С. Операційні методи моделювання та обробки сигналів при моніторингу динамічних систем в програмних середовищах Mathematika та LabVIEW Кандидатська 2002 О.С. Воронова ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2002. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
363 Солонін О.М. Оптимальна організація процесів моделювання в паралельному моделюючому середовищі Кандидатська 2007 О.М. Солонін ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
364 Луц Л. В. Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу Кандидатська 2010 Л. В. Луц ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
365 Григорків В.С. Оптимізаційні динамічні моделі еколого-економічної рівноваги Докторська 2000 В.С. Григорків ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
366 Ночвай В.І. Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в задачах дослідження та прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої території Кандидатська 2008 В.І. Ночвай ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2008. — 24 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
367 Лиса Н.В. Оптимізація та прогнозування характеристик металургійних процесів адаптивними синергірованими і гібридними моделями Кандидатська 2005 Н.В. Лиса ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
368 Крупський Б.І. Особливості розпаралелення процесу розрахунку динамічних режимів електронних кіл на багатопроцесорних обчислювальних системах Кандидатська 2001 Б.І. Крупський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
369 Гончаров А.В. Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах Кандидатська 2005 А.В. Гончаров ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2005. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
370 Ібрагім С.А. Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках Кандидатська 2007 С.А. Ібрагім ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
371 Новотарський М. А. Паралельні асинхронні методи та засоби моделювання перистальтичних процесів Докторська 2010 М. А. Новотарський ; "Київ. політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України . — К., 2010. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
372 Собчук Н.В. Параметрична подібність в задачах оптимального керування електричними системами Кандидатська 2004 Н.В. Собчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
373 Кравець І.Б. Параметричні моделі і статистичний аналіз сигналів зі стохастичною повторюваністю Кандидатська 2007 І.Б. Кравець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
374 Молодецька К. В. Підвищення точності моделювання фізичних процесів і полів на основі алгебраїчних властивостей диференціальних спектрів Кандидатська 2011 К. В. Молодецька ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
375 Макар І.Г. Побудова комбінованих методів граничних і скінченних елементів для моделювання процесів деформування гетерогенних середовищ Кандидатська 2009 І.Г. Макар ; НАН України; Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2009. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
376 Сосюрка О. С. Побудова математичної моделі і розв'язання задачі покриття компактної багатогранної множини набором прямих паралелепіпедів Кандидатська 2010 О. С. Сосюрка ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. — Х., 2010. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
377 Юхимчук С.В. Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів Докторська 1999 С.В. Юхимчук ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 1999. — 34 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
378 Дороцька Х.С. Побудова та аналіз математичних моделей оптимальної організації та доступу до інформації великих баз даних Кандидатська 2001 Х.С. Дороцька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
379 Волянський К.Ю. Позиційні ігрові інтегральні та інтегро-диференціальні задачі зближення-переслідування Кандидатська 2003 К.Ю. Волянський ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
380 Гвоздінська Н.А. Предикатні моделі логічних просторів в системах подання знань Кандидатська 1999 Н.А. Гвоздінська ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
381 Задорожний В.Ф. Проблема Ляпунова в задачах синтезу нелінійних систем управління Докторська 2002 В.Ф. Задорожний ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
382 Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами Кандидатська 2006 В.Б. Зваридчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
383 Паучок В. К. Регуляризована ідентифікація математичних макромоделей процесів і систем різної природи Кандидатська 2010 В. К. Паучок ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2010. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
384 Бєлоусова Н.Б. Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова Кандидатська 2005 Н.Б. Бєлоусова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
385 Позднякова А.Ю. Розвиток деяких методів моделювання дискретних нелінійних систем Кандидатська 2001 А.Ю. Позднякова ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
386 Боярінова Ю.Є. Розвиток методів представлення інформації гіперкомплексними числами та рішення прикладних задач Кандидатська 2007 Ю.Є. Боярінова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
387 Виклюк Я. І. Розвиток методів та засобів математичного моделювання об'єктів туристичної галузі Докторська 2011 Я. І. Виклюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2011. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
388 Каліновський Я.О. Розвиток методів теорії гіперкомплексних числових систем для математичного моделювання і комп'ютерних обчислень Докторська 2007 Я.О. Каліновський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
389 Наконечний А.Й. Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо-частотній області Докторська 2005 А.Й. Наконечний ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 37 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
390 Дурняк Б.В. Розвиток теорії моделювання стрічкопровідних систем та управління ними Докторська 2000 Б.В. Дурняк ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 32 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
391 Лупенко С. А. Розвиток теорії моделювання та обробки циклічних сигналів в інформаційних системах Докторська 2010 С. А. Лупенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2010. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
392 Кудін В.І. Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць Докторська 2007 В.І. Кудін ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
393 Лау Г. Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах розпізнавання Кандидатська 2005 Г. Лау ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 21 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
394 Бевз С.В. Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керування Кандидатська 1999 С.В. Бевз ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
395 Янчук В.М. Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах Кандидатська 2002 В.М. Янчук ; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2002. — 22 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
396 Цибульська Є.О. Розробка і математичне моделювання методів тривимірної томографічної реконструкції Кандидатська 2010 Є.О. Цибульська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
397 Заворотний А.Л. Розробка математичних методів і алгоритмів для розв'язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності Кандидатська 2006 А.Л. Заворотний ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
398 Троханяк С.Р. Розробка математичних моделей багатополюсників, адаптованих до вхідної мови сучасних програм аналізу електронних схем Кандидатська 2003 С.Р. Троханяк ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
399 Веселовська Н.Р. Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні (верстатного комплексу з ЧПК) Кандидатська 1999 Н.Р. Веселовська ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 1999. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
400 Манухін О.В. Розробка методів аналізу та діагностики символьних інформаційних потоків Кандидатська 2000 О.В. Манухін ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
401 Чирун Л.В. Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови Кандидатська 2007 Л.В. Чирун ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
402 Коломієць О.В. Розробка методів та інструментарію для моделювання коливних процесів у нелінійних системах з випадковим збуренням Кандидатська 2002 О.В. Коломієць ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2002. — 26 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
403 Кострова К.Ю. Розробка методу і алгоритмів інтерполяції самоподібними множинами Кандидатська 2000 К.Ю. Кострова ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
404 Гуляницький Л.Ф. Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних технологіях Докторська 2005 Л.Ф. Гуляницький ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
405 Помулєв В.В. Розробка моделей фрактальних структур металевих матеріалів Кандидатська 2005 В.В. Помулєв ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
406 Герцій О.А. Розробка обчислювальної схеми "грубої" - "точної" обробки зображень для системи розпізнавання образів Кандидатська 2001 О.А. Герцій ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
407 Хусаїнов Т.Д. Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з післядією Кандидатська 2005 Т.Д. Хусаїнов ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
408 Манучарян Г.В. Розробка чисельно-аналітичного методу дослідження переходу від регулярної до хаотичної динаміки в нелінійних системах Кандидатська 2004 Г.В. Манучарян ; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2004. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
409 Мітюшкін Ю.І. Синтез і настройка баз нечітких знань для моделювання багатовимірних залежностей Кандидатська 2002 Ю.І. Мітюшкін ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2002. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
410 Соломко М.Т. Синтез комбінаторних конфігурацій на рівні блок-схем за допомогою числових в'язанок Кандидатська 2000 М.Т. Соломко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2000. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
411 Назаркевич М.А. Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин Кандидатська 2000 М.А. Назаркевич ; Держ. ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
412 Бондарева К.С. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів Кандидатська 2009 К.С. Бондарева ; Іні-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2009. — 25 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
413 Молдованова Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж Кандидатська 2008 Ольга Володимирівна Молдованова ; НАН України; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2008. — 23 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
414 Пагута М.Т. Стабілізація процесів горіння в екзотермічних реакторах методами розподіленого керування Кандидатська 1998 М.Т. Пагута ; НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 1998. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
415 Бондаренко Я.С. Статистичне моделювання дендритів нейронів Кандидатська 2006 Я.С. Бондаренко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
416 Юзефович Р.М. Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій Кандидатська 2007 Р.М. Юзефович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
417 Драбич О.П. Статистичний аналіз прихованих періодичностей в системах для визначення характеристик технічних об'єктів Кандидатська 2002 О.П. Драбич ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2002. — 20 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
418 Саричев О.П. Статистичні методи моделювання багатовимірних лінійних систем в умовах структурної невизначеності Докторська 2009 О.П. Саричев ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2009. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
419 Фінін Г.С. Стаціонарні і динамічні моделі та методи розподілу гідроресурсу Докторська 2001 Г.С. Фінін ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
420 Радченко С. Г. Стійке оцінювання статистичних моделей технічних систем Докторська 2009 С. Г. Радченко ; "Київський політехнічний інститут", національний технічний університет України . — К., 2009. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
421 Береза В.Ю. Стійкість і оцінювання розв'язків стохастичних динамічних систем нейтрального типу з пуассоновими збурюваннями Кандидатська 2007 В.Ю. Береза ; Ін-т кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
422 Лукашів Т. О. Стійкість і стабілізація стохастичних динамічних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями Кандидатська 2010 Т. О. Лукашів ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
423 Кузьмич О.І. Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням Кандидатська 2007 О.І. Кузьмич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
424 Чорна Л.Б. Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини Кандидатська 1999 Л.Б. Чорна ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 1999. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
425 Приходько Р.О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем Кандидатська 2006 Р.О. Приходько ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
426 Радівілова Т.А. Стохастичні моделі та методи аналізу самоподібного мережевого трафіка Кандидатська 2008 Т.А. Радівілова ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
427 Черемська Н.В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних Кандидатська 2007 Н.В. Черемська ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
428 Манжула В.І. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних Кандидатська 2008 В.І. Манжула ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
429 Мухіна Н.А. Структурне моделювання за експериментальними даними з використанням відношення толерантності Кандидатська 1999 Н.А. Мухіна ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
430 Кононенко А.В. Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингової інформації Кандидатська 2007 А.В. Кононенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
431 Бойко Структурно-алгоритмичне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленними параметрами Кандидатська 2009 Юрій Бойко ; Черкаський держ. технологічний ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
432 Прокопишин І. І. Схеми декомпозиції області на основі методу штрафу для задач контакту пружних тіл Кандидатська 2010 І. І. Прокопишин ; Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — Л., 2010. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
433 Тимофієва Н.К. Теоретико-числові методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації Докторська 2007 Н.К. Тимофієва ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 32 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
434 Кононов В.Б. Теоретичні основи математичного моделювання ресурсного забезпечення в конфліктних ситуаціях Докторська 2010 В.Б. Кононов ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ун-т. — Х., 2010. — 35 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
435 Лужецький Теорія "фібоначчієвих" моделей даних, методів обчислень і операційних пристроїв високої продуктивності та надійності Докторська 2003 В.А. Лужецький ; Вінниц. нац. техн.ун-т. — Вінниця, 2003. — 33 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
436 Кошулько О.А. Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів Кандидатська 2007 О.А. Кошулько ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
437 Чернишенко В.С. Топологічний аналіз глобальної стійкості узагальнених вольтеррівських моделей Кандидатська 2008 В.С. Чернишенко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2008. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
438 Мамай Л. М. Точність та обчислювальна складність наближеного розв'язування нелінійних функціональних рівнянь Кандидатська 2009 Л. М. Мамай ; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова ; НАН України. — К., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
439 Капшій О.В. Удосконалення математичної моделі прихованого марковського дерева в задачах попередньої обробки та компресії зображень Кандидатська 2006 О.В. Капшій ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
440 Франко Ю.П. Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності Кандидатська 2009 Ю.П. Франко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
441 Кокряцька Н.І. Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного перетворення Кандидатська 2007 Н.І. Кокряцька ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
442 Калиній І.В. Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей Кандидатська 2005 І.В. Калиній ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 23 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
443 Алєксєєв Д.А. Узгоджувальні економіко-математичні моделі та методи їх обчислення Кандидатська 2003 Д.А. Алєксєєв ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 15 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
444 Поремський Ю.В. Формалізація засобів моделювання нелінійних нестаціонарних систем автоматичного керування в просторі приросту параметрів Кандидатська 2009 Ю.В. Поремський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
445 Комісаренко Д.Ю. Формалізоване проектування природно-мовних діалогових комп'ютерних систем Кандидатська 2001 Д.Ю. Комісаренко ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
446 Супруненко О.О. Функціональне та імітаційне моделювання технічних систем за допомогою модифікованих мереж Петрі Кандидатська 2005 О.О. Супруненко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
447 Писаренко Л.Д. Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об'єктів Докторська 2006 Л.Д. Писаренко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 40 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
448 Кухарський В.М. Чисельне дослідження процесів адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями Кандидатська 2000 В.М. Кухарський ; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
449 Подласов Є.С. Чисельне моделювання акустичних полів в неоднорідних середовищах Кандидатська 2008 Є.С. Подласов ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
450 Сеник Т.Д. Чисельне моделювання дифракційної взаємодії електромагнітних хвиль з періодичними структурами Кандидатська 2005 Т.Д. Сеник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 17 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
451 Грищенко О.Ю. Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів Докторська 2003 О.Ю. Грищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 33 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
452 Трушевський В.М. Чисельне моделювання стоку мілкої води з поверхні водозбору Кандидатська 2004 В.М. Трушевський ; НАН України. Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — Львів, 2004. — 16 с.: рис. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
453 Романенко А.В. Чисельне розв'язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь Кандидатська 2004 А.В. Романенко ; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
454 Козаревська Ю.С. Чисельний аналіз варіаційних задач міграції домішок в нестисливих потоках із домінуючою конвекцією Кандидатська 2004 Ю.С. Козаревська ; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2004. — 17 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
455 Клименко М.І. Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування багатошарових циліндрів Кандидатська 2007 М.І. Клименко ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 18 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
456 Номіровський Чисельні методи оптимізації та моделювання в псевдогіперболічних системах Кандидатська 1999 Дмитро Анатолійович Номіровський ; НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 1999. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
457 Номіровський Д.А. Чисельні та аналітичні методи оптимізації сингулярних лінійних систем Докторська 2005 Д.А. Номіровський ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
458 Лопух Н. Б. Чисельно-аналітичне моделювання руху газу в трубопроводах та пористих середовищах Кандидатська 2011 Н. Б. Лопух ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
459 Гладка Ю.А. Чисельно-аналітичне моделювання хвильових процесів Кандидатська 2000 Ю.А. Гладка ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 19 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
460 Россохата Н.О. Чисельно-аналітичні методи для задач моделювання напівпровідникових біосенсорних систем Докторська 2009 Н.О. Россохата ; Ін-т кібернетики НАН України. — К., 2009. — 36 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
461 Бобрякова І.Л. Чутливість математичної моделі та оптимальність регуляції функціональної системи дихання Кандидатська 2000 І.Л. Бобрякова ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 16 с. — укp. Математичне моделювання   Скачати повний текст
462 ПОЛЮГА С.І. Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття графів типовими підграфами Кандидатська 2015 ДВНЗ «Запорізький національний університет» Математичне моделювання   Скачати повний текст
463 ГОРБАЧУК В.М. Методи пошуку рівноважних децентралізованих рішень та їх застосування Докторська 2015 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
464 Коломис О.М. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми визначення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів Кандидатська 2015 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
465 ПРОВОТАР О.О. Моделі та техніки штучного інтелекту в задачах біоінформатики Кандидатська 2015 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
466 КОЗЫРЬ С.М. Параметрический анализ стохастических периодических систем в задачах управления и идентификации Кандидатська 2015 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
467 БОЛДЫРЕВА В.О. Моделирование и анализ деятельности страховых компаний, которые работают на (b,s)-рынке Кандидатська 2015 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
468 ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ О.О. Символьні методи в тестуванні та верифікації високонадійних програмних систем Докторська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
469 Лавер В.О. Нечіткі моделі і методи раціонального розподілу ресурсів Кандидатська 2015 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
470 Лаптин Ю.П. Методы негладкой оптимизации решения структурированных задач Докторська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
471 Гецко О.М. Дослідження якості апроксимаційно-ітераційних методів глобальної мінімізації функціоналів та нелінійних функціональних рівнянь в задачах математичного моделювання Кандидатська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
472 Мельничук С.В. Решение задач частотной идентификации и гарантированного оценивания в условиях неопределенности Кандидатська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
473 Сайко И.Н. Математическое моделирование поведения систем отражателей при гармонических воздействиях на основе сингулярных интегральных уравнений Кандидатська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
474 БАРАНОВ А.Ю. Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі стрічковими матрицями Кандидатська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
475 СИДОРУК В.А. Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями Кандидатська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
476 ТУЛЬЧИНСЬКИЙ В.Г. Моделі і методи паралельної та розподіленої обробки даних надвеликого об’єму Докторська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
477 Королюк Д.В. Динамічні моделі статистичних експериментів, х аналіз і моделювання Докторська 2016 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
478 Мисюра С.Ю. Анализ напряжённо-деформированного состояния, колебания крышек гидротурбин и их оптимальное проектирование Кандидатська 2016 Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
479 Осетров А.А. Методы решения задач изгиба и колебаний пологих оболочек на основе теории R-функций и сплайн-аппроксимации Кандидатська 2015 Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
480 Коваленко А.А. Балансная компоновка 3D-объектов: математические модели и методы решения Кандидатська 2015 Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
481 ВЕРЛАНЬ Д.А. Методи та засоби чисельної реалізації інтегральних моделей динамічних об’єктів на основі розщеплення ядер Кандидатська 2016 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
482 МАЄВСЬКИЙ О.В. Моделювання природних систем типу «хижак – жертва в умовах екологічного забруднення територій» Кандидатська 2016 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
483 Рыбалкин Е.А. Разработка математических моделей процессов электромагнитного воздействия на жидкий металл при подводной дуговой сварке Кандидатська 2015 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
484 ШЕСТАКОВ А.А. Математическое моделирование гидравлических процессов в воздушно-тепловых противообледенительных системах при критическом и околокритическом режимах течения Кандидатська 2015 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України Математичне моделювання   Скачати повний текст
485 МАРЦАФЕЙ А.С. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем Кандидатська 2016 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Математичне моделювання   Скачати повний текст
486 Гуляницький А.Л. Якісний аналіз і чисельне моделювання систем з пам`яттю Кандидатська 2016 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Математичне моделювання   Скачати повний текст
487 ЗІНЧЕНКО А.Ю. Комп`ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю Кандидатська 2016 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Математичне моделювання   Скачати повний текст
488 Мосенцова Л.В. Методы и прикладные программные средства решения нелинейных задач интерпретации результатов наблюдений в интегральной постановке/b> Кандидатська 2015 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Математичне моделювання   Скачати повний текст
489 ГНАТУШЕНКО В.В. Моделі та методи підвищення якості передачі трафіка у бездротових мережах Докторська 2016 Національна металургійна академія України Математичне моделювання   Скачати повний текст
490 КРАСНІКОВ К.С. Математичне моделювання обробки металевого розплаву порошковим дротом та гранулою у сталерозливному ковші під час продування інертним газом Кандидатська 2016 Національна металургійна академія України Математичне моделювання   Скачати повний текст
491 ДИСКОВСКИЙ А.А. Гомогенные математические модели процессов деформирования и оптимизация параметров функционально-градиентных структур Докторська 2016 Національна металургійна академія України Математичне моделювання   Скачати повний текст
492 БАБЕНКО Ю.В. Моделювання та еволюційна оптимізація роботи систем підземного конвеєрного транспорту з бункерами Кандидатська 2015 Національна металургійна академія України Математичне моделювання   Скачати повний текст
493 Сухомлин Р.А. Математическое и информационное обеспечение процессов выявления разладок в технических системах Кандидатська 2015 Національна металургійна академія України Математичне моделювання   Скачати повний текст
494 Пасічник Р.М. Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації Докторська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
495 Ракоча І.І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання Кандидатська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
496 Синявский А.Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля Докторська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
497 Сафоник А.П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень Докторська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
498 Присяжнюк О.В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень Кандидатська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
499 Крепич С.Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних Кандидатська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
500 Порплиця Н.П. Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії Кандидатська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
501 Давидок А.Є. Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах Кандидатська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
502 Шиманський В.М. Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою Кандидатська 2016 Національний університет «Львівська політехніка» Математичне моделювання   Скачати повний текст
503 Масрі М.М. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння Кандидатська 2015 Одеський національний політехнічний університет Математичне моделювання   Скачати повний текст
504 Григоренко Ю.В. Моделі, методи і засоби прикладного математичного моделювання процесів та апаратів первинної переробки сирих вуглеводнів Кандидатська 2015 Одеський національний політехнічний університет Математичне моделювання   Скачати повний текст
505 Пустовіт М.О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння Кандидатська 2014 Одеський національний політехнічний університет Математичне моделювання   Скачати повний текст
506 Сперанський В.О. Методи та засоби побудови непараметричних моделей нелінійних динамічних систем в частотній області Кандидатська 2014 Одеський національний політехнічний університет Математичне моделювання   Скачати повний текст
507 Турбал Ю.В. Математичне моделювання процесів поширення локалізованих солітоноподібних збурень в суцільних середовищах Докторська 2016 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Математичне моделювання   Скачати повний текст
508 ПОДОЛЯКА К.Е. Математические модели и методы реинжиниринга топологических структур систем крупномасштабного мониторинга Кандидатська 2016 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
509 ВАЛИД АХМЕД М.А. Математическое моделирование и вычислительные методы анализа процессов устойчивого развития нелинейных динамических систем с конкурентным взаимодействием Кандидатська 2016 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
510 ЛЕВКИН Д.А. Математическое моделирование и оптимизация параметров действия лазерного луча на многослойные биосистемы Кандидатська 2016 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
511 СОКОВИКОВА Н.С. Вычислительные методы обработки цифровых изображений для обнаружения и оценки параметров объектов, смазанных собственным движением Кандидатська 2016 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
512 АРТЮХ А.В. Математическое моделирование и численный анализ методом r-функций нестационарных течений вязкой несжимаемой жидкости Кандидатська 2015 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
513 ЛАМТЮГОВА С.Н. Математическое моделирование и численный анализ методом r-функций задач обтекания тел вязкой несжимаемой жидкостью Кандидатська 2016 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
514 ФИЛИПКОВСКАЯ М.С. Глобальная разрешимость дифференциально-алгебраических уравнений и математическое моделирование динамики нелинейных радиотехнических цепей Кандидатська 2015 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
515 ПЕРЕТЯТЬКО А.С. Напіввизначена оптимізація для розв’язування загальних квадратичних задач Кандидатська 2015 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
516 ЗАЛУЖНА Г.В. Математичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в неоднорідному середовищі з використанням інтерлінації функцій Кандидатська 2015 Харківський національний університет радіоелектроніки Математичне моделювання   Скачати повний текст
517 Боровська Т.М. Методологічні основи створення математичних моделей розвитку розподілених виробничих систем Докторська 2016 Вінницький національний технічний університет Математичне моделювання   Скачати повний текст
518 Сирота О.П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації Кандидатська 2009 автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.П. Сирота ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
519 Ляшенко І.Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій Кандидатська 1998 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / І.Ю. Ляшенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
520 Григорецький В.О. Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи Кандидатська 2005 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.О. Григорецький ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 18 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
521 Побережник С.М. Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень Кандидатська 2003 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / С.М. Побережник ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
522 Роговий А.І. Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів Кандидатська 2000 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / А.І. Роговий ; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
523 Трипольська В.В. Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення Радона на основі нейромережевого підходу Кандидатська 2003 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.В. Трипольська ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 17 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
524 Соколовська А.Б. Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів Кандидатська 2002 Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / А.Б. Соколовська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
525 Григор'єв А.В. Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини Кандидатська 2005 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / А.В. Григор'єв ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
526 Даревич Р.Р. Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології Кандидатська 2007 автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Р.Р. Даревич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
527 Тулупов В.В. Автоматизована навчаюча система для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу газотранспортних систем Кандидатська 2003 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.В. Тулупов ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
528 Меркулова К.В. Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів) Кандидатська 2005 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / К.В. Меркулова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
529 Ударцева Т.Є. Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів Кандидатська 2005 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.Є. Ударцева ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
530 Кендзіор З. Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення Кандидатська 2004 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / З. Кендзіор ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
531 Теличко Г.О. Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства Кандидатська 2007 автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Г.О. Теличко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
532 Мещеряков В.І. Автоматизована система перетворення інформаційних потоків для управління високоенергетичними процесами Докторська 2004 Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / В.І. Мещеряков ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2004. — 35 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
533 Скарга-Бандурова І.С. Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв (на прикладі виробництва формаліну) Кандидатська 2006 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / І.С. Скарга-Бандурова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
534 Ляшенко Т.В. Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця) Кандидатська 2003 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.В. Ляшенко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 24 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
535 Бабічев С.А. Автоматизована система технічної діагностики міцнісних характеристик металів на основі гібридних нейронних мереж Кандидатська 2003 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / С.А. Бабічев ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
536 Ягхі Кхаліл Абдельхамід Ахмед Автоматизована система управління експлуатацією складних регенеруючих технічних систем Кандидатська 2001 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ягхі Кхаліл Абдельхамід Ахмед ; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
537 Глуцький В.І. Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі Кандидатська 2001 Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.І. Глуцький ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2001. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
538 Коджа Т.І. Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання Кандидатська 2003 Т.І. Коджа ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
539 Головко О.В. Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин Кандидатська 2007 О.В. Головко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 21 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
540 Чалий С.Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) Докторська 2007 С.Ф. Чалий ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 32 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
541 Апраксін Ю.К. Автоматизоване управління інформаційною взаємодією у розподілених технічних системах на основі специфікованих протокольних автоматів Докторська 2004 Ю.К. Апраксін ; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2004. — 34 с.: мал. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
542 Рябченко І.М. Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних режимах роботи Докторська 2003 І.М. Рябченко ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 34с. : рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
543 Кучеренко В.Є. Автоматизоване управління складними об'єктами за умов невизначеності на основі гібридних імітаційних моделей Кандидатська 2007 В.Є. Кучеренко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
544 Скаткова Н.О. Автоматизоване управління транспортними системами механообробки виробництв на основі інформаційних технологій Кандидатська 2006 Н.О. Скаткова ; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2006. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
545 Коваль Л.Г. Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі органів внутрішніх справ України Кандидатська 2007 Л.Г. Коваль ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
546 Верещагін І.І. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп'ютерних професійних тренажерів широкого призначення Кандидатська 2007 І.І. Верещагін ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
547 Отрішко О.В. Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності Кандидатська 2003 О.В. Отрішко ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
548 Міронова В. Л. Адаптивна інтелектуалізація інформаційно-аналітичної технології з безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів Кандидатська 2011 В. Л. Міронова ; МОНМС України, Нац. трансп. ун-т. — К., 2011. — 20 с.: рис., табл. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
549 Лисенко С. М. Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп'ютерних систем на наявність троянських програм Кандидатська 2010 С. М. Лисенко ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2010. — 20 с.: a-рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
550 Гарячевська Адаптивна інформаційна технологія перетворення інформації в спеціалізованих автоматизованих системах Кандидатська 2008 Ірина Василівна Гарячевська ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
551 Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій Докторська 2009 П.І. Федорук ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2009. — 37 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
552 Рицар Ю.Б. Адаптивні алгоритми усунення імпульсних шумів зі зображень з використанням порядкових статистик Кандидатська 1998 Ю.Б. Рицар ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 1998. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
553 Борячок В.М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції Кандидатська 2007 В.М. Борячок ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
554 Шаталова Ю.Г. Алгоритмізація основних етапів інформаційного моделювання предметної області Кандидатська 2003 Ю.Г. Шаталова ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
555 Руденко Л.В. Алгоритмічні та імітаційні моделі автоматизованого виробництва в автомобілебудуванні Кандидатська 2001 Л.В. Руденко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2001. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
556 Зайченко О.Ю. Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп'ютерних мереж з технологією АТМ Докторська 2005 О.Ю. Зайченко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 33 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
557 Половцев О.В. Аналіз, економетричне моделювання та прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності Кандидатська 1999 О.В. Половцев ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
558 Рамірес М.Т. Аналіз, моделювання та управління потоковими процесами автоматизованого комплексу транспортування нафти Кандидатська 2003 М.Т. Рамірес ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
559 Дем'янчук С.Г. Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митного контролю Кандидатська 2005 С.Г. Дем'янчук ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
560 Олещук О.В. Аналітичні та інформаційні моделі і методи ідентифікації рухомих об'єктів для систем управління вантажопотоками Кандидатська 2007 О.В. Олещук ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
561 Тіщенко О.І. Багатоальтернативні оптимізаційні моделі технологічних процесів виробництв Кандидатська 2001 О.І. Тіщенко ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
562 Правик Ю.М. Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв'язку Кандидатська 2006 Ю.М. Правик ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
563 Краснік А.А. Використання цифрових адаптивних динамічних багатовимірних фільтрів для підвищення точності прогнозування в системах управління Кандидатська 2008 А.А. Краснік ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2008. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
564 Писаренко Віртуальне проектування інтелектуалізованих роботів для розвідки і нейтралізації небезпечних екологічних подій Кандидатська 2006 Юлія Валеріївна Писаренко ; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
565 Гамаль Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі Кандидатська 2009 Христина Володимирівна Гамаль ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
566 Биченко А.О. Гібридні технології підтримки прийняття рішень при пожежогасінні особливо небезпечних об'єктів Кандидатська 2010 А.О. Биченко ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
567 Гапонюк Я.В. Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень Кандидатська 2000 Я.В. Гапонюк ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2000. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
568 Пенда Ж.-Ж. Діагностування телекомунікаційних каналів надлишкових інформаційних систем Кандидатська 2002 Ж.-Ж. Пенда ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2002. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
569 Косяк І.В. Дослідження і розробка системи цифрового неруйнівного відтворення інформації з раритетних носіїв Кандидатська 2006 І.В. Косяк ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
570 Козак Р.О. Дослідження і розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань Кандидатська 2007 Р.О. Козак ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
571 Храмова І.О. Дослідження інформаційних інфраструктур підготовки даних для прийняття рішень Кандидатська 2007 І.О. Храмова ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2007. — 23 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
572 Паладюк В.В. Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв'язку Кандидатська 2009 В.В. Паладюк ; Держ. наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2009. — 24 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
573 Дереза А.Ю. Дослідження та впровадження інформаційних технологій оперативного аналізу в системах медичного моніторингу Кандидатська 2006 А.Ю. Дереза ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
574 Полєтаєва Г.Н. Дослідження та розробка методів і алгоритмів електронного бізнесу Кандидатська 2007 Г.Н. Полєтаєва ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
575 Машкіна І.В. Дослідження та розробка методів і математичних моделей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно-технічного обслуговування Кандидатська 2003 І.В. Машкіна ; НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2003. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
576 Рижук М.П. Дослідження та розробка програмних методів та засобів забезпечення працездатності АСК ТП нафтоперекачувальних станцій Кандидатська 2006 М.П. Рижук ; Держ. п-во "Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2006. — 24 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
577 Джулай О. М. Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня пожежної безпеки житлових об'єктів Кандидатська 2006 О. М. Джулай ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
578 Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності Докторська 2009 В.Є. Снитюк ; Ін-т пробл. мат. машин і систем НАН України. — К., 2009. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
579 Поморова О.В. Експертні системи як засіб підвищення ефективності діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв Кандидатська 2001 О.В. Поморова ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2001. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
580 Сачанюк-Кавецька Н.В. Елементи око-процесорної обробки зображень в логіко-часовому середовищі Кандидатська 2002 Н.В. Сачанюк-Кавецька ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2002. — 18 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
581 Галелюка Елементи теорії та інструментальні засоби віртуального проектування комп'ютерних пристроїв і систем автоматизації експериментальних досліджень біологічних об'єктів Кандидатська 2008 Ігор Богданович Галелюка ; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
582 Міхаєвич О.І. Елементи технології вибору методів та формування алгоритмів розв'язання задач АСУ Кандидатська 2000 О.І. Міхаєвич ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2000. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
583 Худий А.М. Ефективні методи та алгоритми обробки сигналів і даних в системних та нейронних середовищах Кандидатська 2002 А.М. Худий ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Львів, 2002. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
584 Киричук Засоби інженерії ймовірних квантів знань для підтримки рішень при виборі обладнання в технологічний підготовці виробництва Кандидатська 2005 Олена Павлівна Киричук ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
585 Яковлєва Ю.В. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек Кандидатська 2007 Ю.В. Яковлєва ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
586 Радельчук Г.І. Засоби, моделі та технологія автоматизованого групового навчання Кандидатська 2001 Г.І. Радельчук ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
587 Фролова Г.О. Знанняорієнтована інформаційна технологія для підтримки багатокритеріальних виробничих рішень в машинобудуванні за умов невизначеності Кандидатська 2010 Г.О. Фролова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
588 Бастєєв Д.А. Знанняорієнтовані методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень на підприємствах авіаційного профілю Кандидатська 2008 Д.А. Бастєєв ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
589 Балан О.С. Зниження часової складності моделювання 4ID/I-симетричних процесів переносу Кандидатська 2003 О.С. Балан ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
590 Становська Т.П. Зниження часової складності процесів автоматизованого управління уповільненням автотранспортних засобів Кандидатська 2001 Т.П. Становська ; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
591 Єлісєєв В.В. Ідентифікація екологічного знання в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах Кандидатська 2002 В.В. Єлісєєв ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
592 Доровський В.О. Ідентифікація професійних знань операторів автоматизованих систем управління Докторська 2004 В.О. Доровський ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2004. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
593 Лавріненко С.В. Ідентифікація форми рухомих об'єктів на основі сигнально та спектрально-структурних моделей Кандидатська 2002 С.В. Лавріненко ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2002. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
594 Красножон С.М. Імітаційне моделювання ушкоджень та відмов складних технічних систем з регулярною структурою Кандидатська 2005 С.М. Красножон ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
595 Єфіменко С.М. Інструментальні засоби для дослідження та застосування методів моделювання за статистичними даними Кандидатська 2009 С.М. Єфіменко ; НАН України, МОН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
596 Мартиненко Т.В. Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей Кандидатська 2007 Т.В. Мартиненко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
597 Хохлов В.А. Інструментарій проектування комп'ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань Кандидатська 2006 В.А. Хохлов ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
598 Криворучко О.В. Інтегровані системи розрахунку та оптимізації техніко-економічних показників підприємств цукрової промисловості Кандидатська 2003 О.В. Криворучко ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2003. — 17 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
599 Прокопенко Т.О. Інтелектуальна інформаційна система оцінки ефективності підприємств цукрової промисловості Кандидатська 2004 Т.О. Прокопенко ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2004. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
600 Терентьєв О.О. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель Кандидатська 2008 О.О. Терентьєв ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
601 Сетлак Г. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом у нечітких умовах Докторська 2005 Г. Сетлак ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 36 с.: рис., табл. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
602 Асланов О.Є. Інтерпретація акустичних даних у задачах моніторингу виробничих шумів Кандидатська 2005 О.Є. Асланов ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
603 Парамонов А.І. Інтерпретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей Кандидатська 2008 А.І. Парамонов ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
604 Табет Алі М.Г. Інфологічне моделювання процесу технічного обслуговання повітряних суден з урахуванням особливостей діяльності персоналу Кандидатська 2005 Табет Алі М.Г. ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
605 Шмиголь В.М. Інформатизація екологічної діяльності на об'єктах військового призначення Кандидатська 2010 В.М. Шмиголь ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
606 Корніловська Н.В. Інформатизація процесів удосконалення телекомунікаційних каналів автоматизованих систем переробки інформації й управління Кандидатська 2004 Н.В. Корніловська ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2004. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
607 Лук'яненко Т.В. Інформатизація процесів управління в виробничо-фінансовій діяльності підприємств Кандидатська 2002 Т.В. Лук'яненко ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
608 Шендрик Є.В. Інформаційна модель оцінки маси об'єкта при обмеженому часі зважування Кандидатська 2003 Є.В. Шендрик ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
609 Димов В.С. Інформаційна підтримка прийняття рішень для медико-генетичної консультації Кандидатська 2009 В.С. Димов ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 23 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
610 Сидорук Інформаційна підтримка прийняття рішень при управлінні корпоративним підприємством Кандидатська 2006 Марина Вікторівна Сидорук ; Херсонський національний технічний ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
611 Вишемирська С. В. Інформаційна підтримка прийняття рішень управління виробничими системами харчових підприємств Кандидатська 2011 С. В. Вишемирська ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с.: табл., рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
612 Піщухіна О.О. Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу Кандидатська 2002 О.О. Піщухіна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2002. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
613 Шекета В.І. Інформаційна система для прогнозування нафтогазоносних покладів Кандидатська 1999 В.І. Шекета ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
614 Кудінов В.В. Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар'єрів Кандидатська 2006 В.В. Кудінов ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
615 Лучшев П.О. Інформаційна технологія автоматизації випробувань систем електрозабезпечення космічних апаратів Кандидатська 2009 П.О. Лучшев ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
616 Сторчак В. Г. Інформаційна технологія автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами Кандидатська 2011 В. Г. Сторчак ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 19 с.: рис., табл. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
617 Катаєва Є.Ю. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом Кандидатська 2004 Є.Ю. Катаєва ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2004. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
618 Литовченко О. В. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул Кандидатська 2010 О. В. Литовченко ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
619 Касілов О.В. Інформаційна технологія автоматизованої переробки текстової інформації при створенні електронних словників-тезаурусів Кандидатська 2008 О.В. Касілов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
620 Трофимов Б.Ф. Інформаційна технологія багатоверсійного представлення та керування базами даних інформаційних систем Кандидатська 2009 Б.Ф. Трофимов ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
621 Петрик В. Л. Інформаційна технологія верифікації програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем на основі дескрипторної моделі Кандидатська 2009 В. Л. Петрик ; "Харківський авіаційний ін-т", національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського . — Х., 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
622 Хмільовий С.В. Інформаційна технологія видобування знань для прогнозування часових рядів на прикладі завантаженості обладнання зв'язку Кандидатська 2009 С.В. Хмільовий ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 22 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
623 Каїра В. В. Інформаційна технологія визначення функціонального стану та терміну дозрівання кератиноцитів Кандидатська 2011 В. В. Каїра ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
624 Мухін В.В. Інформаційна технологія візуалізації функцій двох змінних Кандидатська 2004 В.В. Мухін ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2004. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
625 Ємел'яненко Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу Кандидатська 2007 Тетяна Георгіївна Ємел'яненко ; Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2007. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
626 Бурденюк І. І. Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень при аналізі біомедичних даних Кандидатська 2010 І. І. Бурденюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
627 Булгаков О.Б. Інформаційна технологія для управління фізико-хімічними процесами в енергетиці, що використовують явища кавітації Докторська 2007 О.Б. Булгаков ; Укр. акад. друкарства, Нац. техн. ун-т України Київ. політехн. ін-т. — Л., 2007. — 32 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
628 Штовба С.Д. Інформаційна технологія забезпечення надійності алгоритмічних процесів в умовах невизначеності Докторська 2009 С.Д. Штовба ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 35 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
629 Петріашвілі Г.Г. Інформаційна технологія ієрархічних систем створення книжково-журнальних видань з селективною підбіркою Докторська 2010 Г.Г. Петріашвілі ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2010. — 40 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
630 Крижановський Є.М. Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод Кандидатська 2010 Є.М. Крижановський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
631 Тарловський В. О. Інформаційна технологія інтелектуальної обробки слабкоформалізованої інформації в організаційних системах Кандидатська 2011 В. О. Тарловський ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
632 Чеборака О.В. Інформаційна технологія інтервального прогнозування часових послідовностей на основі нечітких множин типу-2 Кандидатська 2010 О.В. Чеборака ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
633 Шварц О.П. Інформаційна технологія моделювання інтермережі в задачах проектування АСУ підприємства Кандидатська 1999 О.П. Шварц ; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 1999. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
634 Козуб Н.О. Інформаційна технологія моделювання модифікованих дискретних елементів Кандидатська 2009 Н.О. Козуб ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 21 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
635 Малахов Є. В. Інформаційна технологія моделювання складноструктурованих предметних областей в системах організаційного управління (теорія та реалізація) Докторська 2010 Є. В. Малахов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
636 Сєркова Л. Е. Інформаційна технологія моніторингу організації учбового процесу вищого навчального закладу Кандидатська 2006 Л. Е. Сєркова ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
637 Білик О.О. Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів Кандидатська 2009 О.О. Білик ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
638 Шарій Т. В. Інформаційна технологія обробки мовних даних на основі нечітких когнітивних моделей Кандидатська 2011 Т. В. Шарій ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
639 Мацуга О.М. Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних для підтримки прийняття рішень під час діагностики Кандидатська 2007 О.М. Мацуга ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
640 Артьомова А. В. Інформаційна технологія обробки результатів попередніх випробувань для оцінки витрат виробництва продукції в авіаційному приладобудуванні Кандидатська 2011 А. В. Артьомова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 17 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
641 Зірнєєва Г.В. Інформаційна технологія обробки та аналізу характеристик мовленнєвої інформації Кандидатська 2008 Г.В. Зірнєєва ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
642 Чолишкіна О. Г. Інформаційна технологія обробки цифрованих зображень за використанням B-сплайнів п'ятого порядку Кандидатська 2010 О. Г. Чолишкіна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
643 Никитенко О.Д. Інформаційна технологія оптимізації підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності Кандидатська 2010 О.Д. Никитенко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
644 Литинська А. Ю. Інформаційна технологія оптимізації портфеля хедж-фондів з довільним розподілом факторів ризику Кандидатська 2010 А. Ю. Литинська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
645 Краковецький О. Ю. Інформаційна технологія оптимізації пошуку документів у веб-системах Кандидатська 2011 О. Ю. Краковецький ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
646 Тваруг Б. Інформаційна технологія оцінки і прогнозування станів електромеханічних пристроїв з використанням штучних нейронних мереж Кандидатська 2004 Б. Тваруг ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
647 Олексієнко М. М. Інформаційна технологія оцінки та прогнозування ризиків захворювання населення від впливу шкідливих домішок водних ресурсів Кандидатська 2010 М. М. Олексієнко ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
648 Зіноватна С.Л. Інформаційна технологія підвищення продуктивності автоматизованої системи методами реструктуризації бази даних Кандидатська 2008 С.Л. Зіноватна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
649 Хачапурідзе Т.М. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в системі моніторигу при діагностиці захворювань Кандидатська 2006 Т.М. Хачапурідзе ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 21 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
650 Кислиця Л. М. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень на основі прогнозування часових рядів в умовах багатокритеріальності Кандидатська 2011 Л. М. Кислиця ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
651 Лисенко А. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні ресурсами в дослідно-конструкторських розробках Кандидатська 2010 А. О. Лисенко ; "Харк. авіац. ін-т", нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського. — Х., 2010. — 19 с.. — 19с. с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
652 Білощицька С.В. Інформаційна технологія планування та моніторингу обсягів навчальної роботи у вищих навчальних закладах Кандидатська 2009 С.В. Білощицька ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
653 Антоник М.С. Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом Кандидатська 2005 М.С. Антоник ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України; НАН України; Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
654 Гнатчук Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп'ютерних засобів Кандидатська 2008 Єлизавета Геннадіївна Гнатчук ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
655 Крісілов В.А. Інформаційна технологія прийняття рішень в задачах АСУ на базі кількісної інтегральної оцінки складних об'єктів Докторська 2004 В.А. Крісілов ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2004. — 32 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
656 Бадьоріна Л.М. Інформаційна технологія природномовного контролю знань Кандидатська 2009 Л.М. Бадьоріна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 15 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
657 Олешко Д.М. Інформаційна технологія прискорення синтезу нейронних мереж для вирішення задач прогнозування при прийнятті рішень Кандидатська 2005 Д.М. Олешко ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
658 Федоров Є.Г. Інформаційна технологія прогнозування ризику в інформаційно-управляючих системах Кандидатська 2008 Є.Г. Федоров ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
659 Ящолт А.Р. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості води Кандидатська 2009 А.Р. Ящолт ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
660 Коростіль О.Ю. Інформаційна технологія проектування та контролю реклами в мережі Internet на основі її семантичного аналізу Кандидатська 2010 О.Ю. Коростіль ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2010. — 21 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
661 Олєйнікова Т.Ю. Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання Кандидатська 2009 Т.Ю. Олєйнікова ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
662 Федоренко М.М. Інформаційна технологія символьно-числового аналізу виробничо-економічних процесів для підтримки прийняття управлінських рішень Кандидатська 2003 М.М. Федоренко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
663 Уткіна Т. Ю. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами Кандидатська 2010 Т. Ю. Уткіна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
664 Солобуто Л. В. Інформаційна технологія створення базового електронного комплексу навчальних дисциплін Кандидатська 2011 Л. В. Солобуто ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2011. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
665 Музика Д. В. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів Кандидатська 2010 Д. В. Музика ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
666 Олійник А.О. Інформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей Кандидатська 2009 А.О. Олійник ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
667 Нестеренко С.А. Інформаційна технологія та інструментальні засоби побудови корпоративних комп'ютерних мереж АСУ в динаміці життєвого циклу Докторська 2003 С.А. Нестеренко ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
668 Ревунова О.Г. Інформаційна технологія та методи аналізу сумішей сигналів на основі лінійних за параметрами моделей Кандидатська 2008 О.Г. Ревунова ; НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
669 Кузнецова Н.В. Інформаційна технологія та система підтримки прийняття рішень з відбору кадрів для робіт підвищеної небезпеки Кандидатська 2009 Н.В. Кузнецова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
670 Лозовий П. І. Інформаційна технологія тонопередачі коротких фарбодрукарських систем Кандидатська 2011 П. І. Лозовий ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2011. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
671 Клименко С. М. Інформаційна технологія ультразвукового технічного діагностування бурильних труб в процесі їх експлуатації Кандидатська 2010 С. М. Клименко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
672 Гагарін В. В. Інформаційна технологія управління системами подачі й розподілу води в умовах їх розвитку Кандидатська 2010 В. В. Гагарін ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
673 Пашкевич В. З. Інформаційна технологія формування графічних засобів захисту документів Кандидатська 2010 В. З. Пашкевич ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
674 Данченко О.Б. Інформаційна технологія формування протиризикових розкладів робіт при будівництві складних енергетичних об'єктів Кандидатська 2000 О.Б. Данченко ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2000. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
675 Афанасьєва О. Ю. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації Докторська 2011 О. Ю. Афанасьєва ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2011. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
676 Становський П. О. Інформаційна технологія фрактального кодування в телекомунікаційних мережах відеоспостереження Кандидатська 2010 П. О. Становський ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
677 Григоров М.А. Інформаційне забезпечення для моделювання та керування транспортними потоками у великих містах Кандидатська 2005 М.А. Григоров ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
678 Аль-Равашдех Інформаційне забезпечення оперативного аналізу показників фінансового ринку Кандидатська 2010 Аділь Галіб Мустафа Аль-Равашдех ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2010. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
679 Поліщук С.Т. Інформаційні засоби підвищення ефективності керування у біотехнічній гемодіалізній системі Кандидатська 2004 С.Т. Поліщук ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: іл. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
680 Пелешенко Д.С. Інформаційні моделі та технології в управлінні транспортуванням газу Кандидатська 2008 Д.С. Пелешенко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
681 Андрощук О.В. Інформаційні нейромережеві технології оперативного обліку електроенергії в енергопостачальних компаніях Кандидатська 2001 О.В. Андрощук ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Львів, 2001. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
682 Січко Т.В. Інформаційні та математичні моделі корпоративної автоматизованої системи управління регіонального аграрного університетського центру Кандидатська 2009 Т.В. Січко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
683 Демківський Є.О. Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів Кандидатська 2007 Є.О. Демківський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
684 Теслюк В.М. Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем Докторська 2009 В.М. Теслюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
685 Пальонна Т. А. Інформаційні технології багатоетапного підбору агентів для формування віртуальних підприємств Кандидатська 2010 Т. А. Пальонна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
686 Вдовиченко І.Н. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах Кандидатська 2008 І.Н. Вдовиченко ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
687 Барбарук В. М. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв Кандидатська 2010 В. М. Барбарук ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
688 Тітова Інформаційні технології інтелектуальної підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб Кандидатська 2008 Віра Юріївна Тітова ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
689 Перевертун І.М. Інформаційні технології комплексного організаційно-технологічного моделювання проектно-орієнтованих виробництв (на прикладі серійного будівництва) Кандидатська 2007 І.М. Перевертун ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 22 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
690 Берегуляк О.Р. Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логіки Кандидатська 2009 О.Р. Берегуляк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
691 Сорокун С.В. Інформаційні технології оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням Кандидатська 2010 С.В. Сорокун ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
692 Нгуен Тхань Фионг Інформаційні технології паралельної фільтрації імпульсного шуму на супутникових зображеннях Кандидатська 2005 Нгуен Тхань Фионг ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
693 Гур'єва Н.С. Інформаційні технології перетворення колірних даних у відкритих поліграфічних системах Кандидатська 2010 Н.С. Гур'єва ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
694 Клименко С. В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в задачах психометричного тестування Кандидатська 2010 С. В. Клименко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
695 Поворознюк А. І. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в медичній діагностиці на основі синтезу структурованих моделей Докторська 2011 А. І. Поворознюк ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 35 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
696 Козлова О.В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень з автоматизованого управління структурами процесів механообробки Кандидатська 2007 О.В. Козлова ; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2007. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
697 Сосновський Ю.В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень по керуванню ресурсами в медичних приладово-комп'ютерних системах Кандидатська 2009 Ю.В. Сосновський ; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
698 Нечволода Л. В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень технічного переоснащення машинобудівного підприємства Кандидатська 2011 Л. В. Нечволода ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
699 Сенченко В.Р. Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету Кандидатська 2009 В.Р. Сенченко ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН Укаїни. — К., 2009. — 22 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
700 Чаплагін М.П. Інформаційні технології пошуку та зберігання даних про графічні об'єкти на основі їх семантики Кандидатська 2008 М.П. Чаплагін ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
701 Сабат В.І. Інформаційні технології семантичного захисту інформації в системах документообігу Кандидатська 2005 В.І. Сабат ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України . Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
702 Медиковський М.О. Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об'єктами Докторська 2004 М.О. Медиковський ; Держ. комітет зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформац. інфраструктури. — Л., 2004. — 33 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
703 Митник О.Ю. Інформаційні технології синтезу робастних нейронечітких моделей стохастичних процесів Кандидатська 2008 О.Ю. Митник ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
704 Лях І.М. Інформаційні технології систем захисту даних в електронних засобах масової інформації Кандидатська 2010 І.М. Лях ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2010. — 21 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
705 Томенко В.І. Інформаційні технології створення автоматизованих систем управління підрозділами МНС при надзвичайних ситуаціях у природних екосистемах Кандидатська 2008 В.І. Томенко ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
706 Колесник О.Б. Інформаційні технології та інструментальні засоби адаптивного управління мобільними безпровідними обчислювальними мережами Кандидатська 2008 О.Б. Колесник ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
707 Хавалко В.М. Інформаційно-аналітична система синтезу та обробки зображень на базі функціонального підходу Кандидатська 2002 В.М. Хавалко ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Львів, 2002. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
708 Каніщева О. В. Інформаційно-логічні моделі і методи ідентифікації знань в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах Кандидатська 2010 О. В. Каніщева ; "Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет. — Х., 2010. — 20 : a-рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
709 Каніщева О. В. Інформаційно-логічні моделі та методи ідентифікації знань в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах Кандидатська 2010 О. В. Каніщева ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
710 Голдер К.К. Інформаційно-пошукова технологія управління процесами аналізу і визначення складу матеріалів Кандидатська 2006 К.К. Голдер ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
711 Малець І.О. Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій Кандидатська 2009 І.О. Малець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
712 Свиридов С.О. Інформаційно-управляючі технології раціонального аварійного управління інженерною мережею шляхом оптимального розміщення запірного обладнання Кандидатська 2010 С.О. Свиридов ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Х., 2010. — 21 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
713 Неофітна Т.М. Категорні моделі і метод поповнення ієрархічних баз знань предметних областей автоматизованих систем Кандидатська 2007 Т.М. Неофітна ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
714 Лобузіна К.В. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек Кандидатська 2007 К.В. Лобузіна ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
715 Раід М.О.Алькавасмі Когнітивний процесор діалогу на основі об'єктних моделей сприйняття і уваги Кандидатська 2005 Раід М.О.Алькавасмі ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Е.Пухова. — К., 2005. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
716 Гаркуша І.М. Комп'ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного моделювання Кандидатська 2007 І.М. Гаркуша ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
717 Завгородній Комп'ютерні методи підвищення достовірності та повноти інтегрованих баз даних Кандидатська 2008 Андрій Юрійович Завгородній ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
718 Мриглод О.І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань Кандидатська 2009 О.І. Мриглод ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
719 Залєвскі Ю. Компресія і відтворення сигналів мови за допомогою екстремального аналізу і цифрової фільтрації Кандидатська 1998 Ю. Залєвскі ; Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 1998. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
720 Теленик С.Ф. Концепція, моделі, алгоритми та засоби адаптивної технології створення інформаційно-керуючих систем Докторська 2000 С.Ф. Теленик ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 33 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
721 Сікора Л.С. Лазерні інформаційні технології синтезу робастних автоматичних систем управління Докторська 2001 Л.С. Сікора ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Львів, 2001. — 36 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
722 Манако А.Ф. Лексикографічна теорія побудови манок-систем та її застосування в інформативних технологіях дистанційної освіти Докторська 2008 А.Ф. Манако ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем НАН України. — К., 2008. — 31 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
723 Ліщук К. І. Лінійні моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрархічних системах прийняття рішень Кандидатська 2011 К. І. Ліщук ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
724 Ткачук Р.Л. Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення ліквідації загроз Кандидатська 2008 Р.Л. Ткачук ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 24 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
725 Касьян О.В. Логіко-лінгвістичні ієрархічні моделі автоматизованих засобів керування і діагностування протиобліднювальної системи турбогвинтових літаків Кандидатська 2003 О.В. Касьян ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
726 Журавель І.М. Локально-адаптивні методи підвищення контрастності зображень Кандидатська 2001 І.М. Журавель ; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2001. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
727 Левін І. О. Математична модель, способи і пристрої інформаційного управління елементами формоутворення суперпрецизійних верстатів приладо- і машинобудування Кандидатська 2011 І. О. Левін ; НАН України ; Міжнар. ННЦ інформац. технологій та систем. — К., 2011. — 24 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
728 Маркарян Г.О. Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кредитуванням Кандидатська 2005 Г.О. Маркарян ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
729 Корольов В.Ю. Математичне і програмне забезпечення реставрації образів для автоматизованих систем Кандидатська 2004 В.Ю. Корольов ; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2004. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
730 Пустовойтов П.Є. Математичне та інформаційне забезпечення системи підтримки прийняття рішень при управлінні багатономенклатурним запасом в умовах невизначеності Кандидатська 2004 П.Є. Пустовойтов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
731 Аль-Гулі Абед Математичні моделі прогнозування динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах Кандидатська 2005 Аль-Гулі Абед ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
732 Степанова Я.М. Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання Кандидатська 2004 Я.М. Степанова ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2004. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
733 Литвиненко О.І. Математичні моделі та алгоритми комп'ютерної діагностики фізичних полів Кандидатська 1999 О.І. Литвиненко ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
734 Крячок О.С. Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень Кандидатська 2006 О.С. Крячок ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2006. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
735 Кутах О.П. Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами Докторська 2005 О.П. Кутах ; НАН України. М-во освіти і науки України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2005. — 33 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
736 Скляров С.О. Математичні моделі та інформаційні технології автоматизованого управління системами протикорозійного захисту магістральних трубопроводів Кандидатська 2002 С.О. Скляров ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
737 Іванов О.В. Математичні моделі та методи конфігурування телекомунікаційного середовища Кандидатська 2007 О.В. Іванов ; Держ. наук.-виробн. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
738 Петрухін В.О. Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації Докторська 2005 В.О. Петрухін ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
739 Прімін М.А. Математичні моделі, методи й алгоритми просторово-часового аналізу магнітних полів та їх застосування в системах діагностики і виявлення Докторська 2000 М.А. Прімін ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 34 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
740 Мартинюк О.М. Мережні моделі і методи побудови функціональних тестів апаратно-програмних засобів у складі автоматизованих систем управління Кандидатська 2007 О.М. Мартинюк ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
741 Досин Д.Г. Метод адаптивної корекції інтерферометричних даних за даними іоносферного моніторингу Кандидатська 1998 Д.Г. Досин ; Державний НДІ інформаційної інфраструктури. — Львів, 1998. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
742 Тарасенко Р.О. Метод аналізу і підвищення якості навчальних вибірок нейронних мереж для прогнозування часових рядів Кандидатська 2002 Р.О. Тарасенко ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2002. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
743 Савченко Є.А. Метод довизначення для розв'язання задач моделювання та прогнозування на основі МГУА Кандидатська 2009 Є.А. Савченко ; НАН України, МОН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — Київ, 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
744 Котляров О.В. Метод інтеграції інформаційних систем при створенні нової техніки Кандидатська 2009 О.В. Котляров ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
745 Домінов А.О. Метод комбінованого поетапного діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв системи модернізації автоматичних телефонних станцій Кандидатська 2002 А.О. Домінов ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2002. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
746 Данилюк І.А. Метод та засоби відновлення квазіоптичних зображень літаків в експертній системі комплексної обробки вимірювальної інформації Кандидатська 2001 І.А. Данилюк ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2001. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
747 Фомін О.О. Метод та інструментальні засоби модельної діагностики нелінійних динамічних об'єктів Кандидатська 2005 О.О. Фомін ; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 19 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
748 Бугас Д.М. Методи алгоритмізації білінгових задач у корпоративних комп'ютерних системах Кандидатська 2005 Д.М. Бугас ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
749 Карпов О.М. Методи аналізу і розпізнавання складних сигналів в автоматизованих системах мовного діалогу Докторська 2003 О.М. Карпов ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
750 Чала Л.Е. Методи динамічної ідентифікації користувачів розподілених інформаційних систем Кандидатська 2006 Л.Е. Чала ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
751 Бережна О.В. Методи і алгоритми адаптивного рівноважного кодування для інформаційних систем Кандидатська 2002 О.В. Бережна ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
752 Артамонов Є. Б. Методи і алгоритми діагностування стану ділянок теплових мереж Кандидатська 2011 Є. Б. Артамонов ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2011. — 20 с.: рис., табл. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
753 Файсал М. Е. Сардієх Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних Кандидатська 2011 Файсал М. Е. Сардієх ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2011. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
754 Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем Кандидатська 2010 Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі ; Нац. ун-т "Львів. політех.". — Л., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
755 Євтухова Т.І. Методи і засоби інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій Кандидатська 2005 Т.І. Євтухова ; Держ. п-во "Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2005. — 16 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
756 Газі А. Методи і засоби комп'ютерної ідентифікації динамічних об'єктів на основі інтегральних моделей Кандидатська 2005 А. Газі ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2005. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
757 Камишин В.В. Методи і засоби організаційного і технічного проектування центру автоматизованої обробки і видання патентної інформації Кандидатська 2004 В.В. Камишин ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
758 Бородін В.А. Методи і засоби представлення та аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних комплексів реального часу Кандидатська 2005 В.А. Бородін ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
759 Савельєва Т.В. Методи і моделі матричної інформаційної технології конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах Кандидатська 2008 Т.В. Савельєва ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
760 Шевцов Методи і моделі обробки дискретних зображень знаків в автоматизованих системах переробки інформації Кандидатська 2003 Дмитро Валерійович Шевцов ; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2003. — 17 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
761 Мохаммед К. Мохаммед Методи і моделі оцінки ефективності застосування бездротових сегментів в інформаційних системах Кандидатська 2011 Мохаммед К. Мохаммед ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2011. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
762 Оксанич І. М. Методи і моделі оцінки та підвищення ефективності проблемно-орієнтованого інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи Кандидатська 2011 І. М. Оксанич ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2011. — 20 с.: рис., табл. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
763 Гученко Методи і моделі підготовки операторів рухомих об'єктів в автоматизованих навчальних системах Докторська 2006 Микола Іванович Гученко ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2006. — 32 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
764 Дяченко О.М. Методи і моделі підсистеми попередження сходу каскадів лавин Кандидатська 2008 О.М. Дяченко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
765 Фастова Д.В. Методи і моделі підсистеми прогнозування виникнення лавинонебезпечних ситуацій Кандидатська 2008 Д.В. Фастова ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
766 Крючковський Д.О. Методи і моделі побудови інформаційних технологій економічного моніторингу для Call-центрів Кандидатська 2007 Д.О. Крючковський ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 21 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
767 Славич В.П. Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста Кандидатська 2009 В.П. Славич ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
768 Кулібаба В.В. Методи і моделі системологічного імітаційного моделювання розробки компонент інформаційних систем Кандидатська 2006 В.В. Кулібаба ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
769 Барсов В. І. Методи і моделі створення відмовостійких інформаційно-управляючих систем, що функціонують у модулярній системі числення Докторська 2011 В. І. Барсов ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
770 Тороєв А.А. Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем управління кризисними ситуаціями Кандидатська 2007 А.А. Тороєв ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
771 Омар А.Х. Методи і моделі створення природно-мовного інтерфейсу експертної системи медичної діагностики Кандидатська 2006 А.Х. Омар ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
772 Павленко П.М. Методи і системи автоматизації технологічної підготовки промислового виробництва Докторська 2006 П.М. Павленко ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 35 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
773 Капштик О. І. Методи і технологічні засоби представлення та аналізу повітряної обстановки в геоінформаційних системах оперативного управління Кандидатська 2010 О. І. Капштик ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2010. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
774 Лобус Р. С. Методи обробки відеоданих інформаційною системою моніторингу дорожнього руху Кандидатська 2010 Р. С. Лобус ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
775 Семенець О.М. Методи обробки та прийняття рішень при аналізі стану мікроциркуляції кон'юнктиви ока Кандидатська 2006 О.М. Семенець ; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
776 Імад І. А. Сбіех Методи опрацювання зображень текстів арабської абетки Кандидатська 2008 Імад І. А. Сбіех ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
777 Кудінова С.В. Методи оцінки нечітких моделей знань операторів інформаційно-управляючих систем Кандидатська 2009 С.В. Кудінова ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
778 Дідковська М.В. Методи оцінки та засоби підвищення надійності програмного забезпечення Кандидатська 2006 М.В. Дідковська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
779 Цмоць І.Г. Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі Докторська 2002 І.Г. Цмоць ; НАН України. Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2002. — 32 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
780 Гулак Н. К. Методи підвищення ступеня стиску відеоданих в інформаційних системах кодування зображень Кандидатська 2011 Н. К. Гулак ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
781 Каденко С. В. Методи підтримки прийняття рішень на основі ординальних оцінок з урахуванням досвіду Кандидатська 2010 С. В. Каденко ; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — К., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
782 Бень А.П. Методи побудови інтелектуальних адаптивних інтерфейсів "людина - комп'ютеризована система" на основі моделі користувача Кандидатська 2000 А.П. Бень ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2000. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
783 Нікулін О.Ф. Методи побудови інформаційної технології перетворень машинобудівних середовищ на основі використання еволюційних принципів Докторська 2010 О.Ф. Нікулін ; Укр. акад. друкарства. — Л., 2010. — 36 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
784 Засядько А.А. Методи розв'язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень для автоматизованих систем управління Докторська 2006 А.А. Засядько ; Нац. трансп. ун-т. — К., 2006. — 37 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
785 Білас Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій Кандидатська 2004 Орест Євгенович Білас ; Державний комітет зв'язку та інформатизації України, Державний НДІ інформаційної інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
786 Огнева А.М. Методи розподілу інформаційних ресурсів в корпоративних системах виробничих організацій Кандидатська 2004 А.М. Огнева ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2004. — 17 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
787 Демчінський В.В. Методи розподілу ресурсів у системі керування трафіком на основі зворотного зв'язку в комп'ютерних мережах із заданою якістю обслуговування Кандидатська 2008 В.В. Демчінський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
788 Доценко Н.В. Методи синтезу алгоритмічних перетворювачів для автоматизованих систем діагностування авіаційного призначення Кандидатська 2004 Н.В. Доценко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
789 Пащенко Ю.В. Методи структуризації предметного середовища для комп'ютерної системи сертифікації плавскладу Кандидатська 2001 Ю.В. Пащенко ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2001. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
790 Юдін О.К. Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління Докторська 2007 О.К. Юдін ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 32 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
791 Манакова Н.О. Методи та алгоритми корекції інформації при управлінні регіональними інженерними мережами Кандидатська 2003 Н.О. Манакова ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
792 Приставка П.О. Методи та алгоритми обробки вимірювань з використанням лінійних комбінацій В-сплайнів Докторська 2005 П.О. Приставка ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 34 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
793 Дідик О.О. Методи та алгоритми побудови моделей процесів управління на основі ретроспективних даних Кандидатська 2001 О.О. Дідик ; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
794 Ночевнов Д.П. Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача Кандидатська 2005 Д.П. Ночевнов ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2005. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
795 Бунь Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних Кандидатська 2009 Андрій Ростиславович Бунь ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
796 Аль-Амморі Алі Методи та засоби забезпечення ефективності інформаційно-управляючих систем повітряних суден Докторська 2010 Алі Аль-Амморі ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 39 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
797 Флейтман Д.В. Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем Кандидатська 2007 Д.В. Флейтман ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2007. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
798 Юзвенко В.Ф. Методи та засоби модельної підтримки прийняття рішень в системах проектування та випробовування елементів механічних конструкцій Кандидатська 2003 В.Ф. Юзвенко ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 24 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
799 Піскун Методи та засоби моделювання когнітивної поведінки користувача в адаптивних комп'ютерних системах Кандидатська 2000 Олександр Варфоломійович Піскун ; НАН України; Інститут проблем моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
800 Ненько Л.Ф. Методи та засоби оперативного управління інтегрованими організаційно-технологічними системами Кандидатська 2001 Л.Ф. Ненько ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
801 Турута О. П. Методи та засоби підвищення ефективності обслуговування запитів в інформаційній мережі Кандидатська 2011 О. П. Турута ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2011. — 18 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
802 Чухрай А.Г. Методи та засоби підвищення якості даних в автоматизованих системах організаційного управління Кандидатська 2003 А.Г. Чухрай ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
803 Пюшкі Л. Методи та засоби побудови автоматизованих інтегрованих систем захисту особливо важливих об'єктів Кандидатська 2005 Л. Пюшкі ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
804 Креденцар С.М. Методи та засоби побудови зорових образів динамічної обстановки в аеронавігаційних геоінформаційних системах реального часу Кандидатська 2010 С.М. Креденцар ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
805 Демківська Т.І. Методи та засоби прогнозування екологічних та економічних процесів на основі комп'ютерного моделювання часових рядів Кандидатська 2001 Т.І. Демківська ; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2001. — 19 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
806 Федусенко О.В. Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення Кандидатська 2005 О.В. Федусенко ; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2005. — 18 с.: рис., табл. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
807 Оксамитна Л.П. Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання Кандидатська 2003 Л.П. Оксамитна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2003. — 18 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
808 Веренич О.В. Методи та засоби створення мультимедіальних дистанційних курсів Кандидатська 2001 О.В. Веренич ; НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр ЮНЕСКО інформ. технологій та систем. — К., 2001. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
809 Донець О.М. Методи та засоби управління бюджетом будівництва складних енергетичних об'єктів з врахуванням ризиків Кандидатська 2008 О.М. Донець ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2008. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
810 Тарасюк О.М. Методи та інструментальні засоби метрико-ймовірнісної оцінки якості програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування Кандидатська 2004 О.М. Тарасюк ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
811 Файнзільберг Л.С. Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об'єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками Докторська 2004 Л.С. Файнзільберг ; НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2004. — 35 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
812 Горбенко А.В. Методи та інструментальні засоби розробки комп'ютерних мереж інформаційно-управляючих систем критичного застосування Кандидатська 2004 А.В. Горбенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
813 Ірадж Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності Кандидатська 2009 Ельясі Комарі Ірадж ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2009. — 20 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
814 Романовський В.І. Методи та інформаційна технологія вибору ефективних режимів роботи систем з регульованим електроприводом Кандидатська 2005 В.І. Романовський ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с.: рис. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
815 Мохамед Саїд Газал Методи та інформаційна технологія розробки бездротових локальних мереж з керованими параметрами канального рівня Кандидатська 2010 Мохамед Саїд Газал ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 18 с. — укp. Інформаційні технології   Скачати повний текст
816