Методична робота

З перших кроків роботи кафедри склалися принципи проведення навчально-методичної роботи:

 • розробка методичного забезпечення для навчальних дисциплін кафедри на базі зв’язків з науково-дослідними, виробничими організаціями та іншими навчальними закладами;
 • двосторонні зв’язки наукової і методичної роботи: включення до навчальних програм нових і актуальних результатів наукових досліджень, формування напрямків наукових досліджень з урахуванням необхідності постійного оновлення спеціальностей і навчальних дисциплін кафедри;
 • підключення студентів з першого курсу до наукової і методичної роботи кафедри в плані напрацювання матеріалу для лабораторних практикумів, курсових і випускних робіт тощо;
 • орієнтація на моделювання: створення нових моделей для нових виробництв і об’єктів виробництва, ефективні технології створення імітаційних моделей.
 • Методичне забезпечення навчальних дисциплін підготовлено як на паперових, так і на електронних носіях. У навчальному процесі заплановано широке застосування сучасної обчислюва-льної техніки, локальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет, до якої в ВНТУ є високошвидкіс-не безкоштовне підключення. З багатьох дисциплін розроблені доступні через мережу Інтернет дис-танційні курси.

  Студенти також можуть користуватися великою кількістю спеціалізованих періодичних видань IEEE, які отримуються на кафедрі.

  Наявність ліцензійного програмного забезпечення для створення навчальних курсів і від-повідного технічного обладнання дозволяє підготовку студентів на сучасному рівні.

  На кафедрі ведеться плідна робота з розробки навчально-методичної літератури. За роки існування кафедри було підготовлено та видано 12 підручників, більше 40 навчальних посібників, 10 монографій, розроблено більше 50 методичних вказівок до вивчення дисциплін.

  Друковані навчально-методичні видання викладачів кафедри

  Підручники

  1. Моделювання та оптимізація систем: підручник /[Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., А.В.Усов А. В.] –Вінниця : ПП «ТД«Еднльвейс», 2017. – 804 с.
  2. Кузьмін І.В. Основи теорії інформації та кодування: підручник / І.В. Кузьмін, І.В. Троци-шин, А.І. Кузьмін, В.О. Кедрус, В.Р. Любчик; за ред. І.В. Кузьміна. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 373 с. – МОН України.
  3. Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования: [Учеб. для вузов по спец. "Ав-томатика и телемеханика" и " Прикл. математика"] / И. В. Кузьмин, В. А. Кедрус. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Вища шк., 1986. - 237 с.

  Навчальні посібники

  1. Дубовой В.М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування : навчальний посібник / В. М. Дубовой. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 308 с.
  2. Боровська Т.М. Моделювання та оптимізація систем автоматичного управління: [навчаль-ний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Боровська, А.С. Васюра, В.А. Северілов: М-во освіти і науки України. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-641-319-5.
  3. Боровська Т.М. Моделювання задач управління інвестиціями: [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Боровська Т.М, Северілов В.А, Бадьора С.П., Колесник І.С.: М-во освіти і науки України. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-641-311-9.
  4. Боровська Т.М. Моделювання та оптимізація у менеджменті: [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Боровська Т.М, Северілов В.А, Бадьора С.П., Колесник І.С.: М-во освіти і науки України. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2009. – 145 с. – ISBN 978-966-641-287-7
  5. Боровська Т. М. Основи теорії управління та дослідження операцій: [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов: М-во освіти і на-уки України. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 242 с. – ISBN 978-966-641-275-4.
  6. Боровська Т. М. Спеціальні розділи вищої математики: [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов: М-во освіти і науки Украї-ни. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 182 с. – ISBN 978-966-641-276-1.
  7. Боровська Т.М. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз САУ: [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Боровська, В.А. Северілов, А.С. Васюра: М-во осві-ти і науки України. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 97 с. – ISBN 978-966-641-277-8.
  8. Дубовой В.М.. Никитенко О.Д. Спеціальні розділи математики :Навчальний посібник.- Вінниця. ВНТУ.2007.-165с.
  9. Дубовой В.М. Моделювання систем контролю та керування: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 174с.
  10. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. «Комп’ютерні системи керування»: Навчаль-ний посібник./МОН України. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 157с.
  11. Методи оптимізації складних систем»: Навчальний посібник/МОН України; Уклад.: І.В. Кузьмін, М.М. Биков, С.М. Москвіна, А.І. Кузьмін. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 165с.
  12. Дубіненко С.Б., Штовба С.Д. Основи теорії надійності систем управління і автоматики: Навчальний посібник / МОН України. – Вінниця: ВДТУ. - 2002. – 65с.
  13. Боровська Т. М. Основи кібернетики та дослідження операцій: навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов: – Вінниця: ВДТУ. - 2002. – 242 с.
  14. Боровська Т. М. Спеціальні розділи вищої математики: навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов. – Вінниця: ВДТУ. - 2002. – 182 с.
  15. Боровська Т.М. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз САУ: навч. посіб. для студ. вузів / Т.М. Боровська, В.А. Северілов, А.С. Васюра. – Вінниця: ВДТУ. - 2002. – 97 с.
  16. Биков М.М., Міщенко С.М., Янчук Л.М. «Обчислювальні машини та інформаційні систе-ми: Лабораторний практикум»: Навчальний посібник - Вінниця: ВДТУ – 2001. – 62с.
  17. Биков М.М., Кузьмін І.В., Поджаренко В.О. «Основи електроніки»:Навчальний посіб-ник/МО і науки України – Вінниця: ВДТУ, ч. 1 – 2001 – 131с.
  18. Штовба С.Д. «Методи оптимізації в середовищі Matlab: Лабораторний практикум»: На-вчальний посібник/МО і науки України. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 54с.
  19. Ротштейн О.П., Штовба С.Д. «Проектування баз знань»: Лабораторний практикум та кур-сове проектування з дисципліни «Теорії нечітких множин та її застосування»: Навчальний по-сібник – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 63с.
  20. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування персональних комп’ютерів систем управлін-ня: навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 1999. – 110 с.
  21. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп’ютеризованих систем управління та автоматики: навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 1997. – 208 с.
  22. Ротштейн О.П., Дубіненко С.Б., Мудрий О.М. «Основи логічного програмування»: Навчальний посібник/МОН України. ВДТУ. – Вінниця. 1995. – 64с.
  23. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Основи застосування ЕОМ в інженерної діяльності: навчаль-ний посібник МОУ. Інститут систем досліджень освіти. – Київ: ІСД МО України, 1994. – 285 с.
  24. «Операційні пристрої обчислювальних машин та систем»:Навчальний посібник/ М.М. Би-ков, М.І. Клеменко, Л.І. Капицький та інші: Пер. з рос. – К.: НМК ВО; 1991. – 200с.
  25. Основы моделирования сложных систем: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. И.В. Ку-зьмина. – К.: Вища школа. - 1981. – 360 с.

  Презентації

  Методичні рекомендації

  1. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 7.091401 «Системи управління і автоматики». – Уклад.: В.М. Дубовой, Ю.І. Мітюшкін. – В.:ВНТУ. – 2006.
  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційно-управляючі системи та Інтернет”. – Уклад.: В.В. Ковтун. – В.:ВНТУ. – Ч.1. – 2006. (електронний варіант)
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні системи керування» для студентів спеціальності 7.091401 – «Системи управління і автоматики» / МОН України. – Уклад.: О.В. Глонь, В.М. Дубовой. – В.: ВДТУ. - 2005.
  4. Биков М.М., Грищук Т.В., Ковтун В.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення ди-сципліни «Обчислювальна техніка» для студентів спеціальності 7.091401 – «Системи управ-ління і автоматики» / МОН України. – В.:ВДТУ. - 2004.
  5. Основи мікропроцесорної техніки: Лабораторний практикум / МОН України. – Уклад.: М.М. Биков, Г.Л. Лисенко, С.М. Москвіна, В.А. Лужецький, Т.Б. Мартинюк. – Вінниця: ВДТУ. - 2003.
  6. Міщенко С.М., Луцяк О.Д., Яковенко А.І. Лабораторний практикум по курсу СУБД ч.1. (електрон.варіант). – 2002.
  7. «Методичні вказівки до виконання на ПЕОМ лабораторних та практичних зянять з курсу «ТАУ» для студентів бакалаврату спеціальності з вищою інженерною освітою»/МО України. ВПІ; Уклад. Т.М. Боровська, В.А. Северілов, П.В. Северілов. – Вінниця. – 1994. – 53с.
  8. «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Автоматизація проекту-вання систем керування для студентів інженерії» спеціальності з вищої інженерною осві-тою»/МО України. ВПІ; Уклад.: С.Б. Дубіненко, О.М.Мудрий, О.В. Бісікало – Вінниця, – 1993. – 60с.
  9. «Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обчислювальні методи і застосу-вання ЕОМ» (для бакалаврів для фаху 21.01)»/МО України. ВПІ; Уклад. С.М.Москвіна, С.Б. Дубіненко, С.І. Перевозніков. – Вінниця, ч.3. – 1992. – 44с.
  10. «Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обчислювальні методи і застосу-вання ЕОМ» (для бакалаврів для фаху 21.01)»/МО України. ВПІ; Уклад. С.М.Москвіна, В.Д. Дель, А.І. Яковенко. – Вінниця, ч.1. – 1992. – 68с.
  11. «Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обчислювальні методи і застосу-вання ЕОМ» (для бакалаврів для фаху 21.01)»/МО України. ВПІ; Уклад. С.М. Москвіна. – Вінниця, ч.2. – 1992. – 52с.
  12. «Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «ТАУ» для студентів спеціальності 2101,0606,0608 денної та заочної форми навчання»/МО України. ВПІ; Уклад. Т.М. Боровська, В.А. Северілов – Вінниця. – 1992. – 60с.
  13. Организация обучения студентов применению ЭВМ в задачах анкетирования, тестирова-ния, контроля, обучения, распознавания и обработки текстов: Методические рекомендации / П.Г. Белоконный, Т.Н. Боровская, В.А. Кудряшов, В.А. Северилов. - К.: УМК ВО при Минву-зе УССР, 1991. -72 с.
  14. Методические рекомендации по организации обучения и аттестации студентов по курсам «Вычислительная техника и программирование», «Вычислительные методы и программиро-вание» / В.А. Северилов, Т.Н. Боровская, П.Г. Белоконный. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1990. -80 с.
  15. Диалоговый синтез баз даннях для САПР, САУ, АСНИ, АСУП. Методические указания к самостоятельным занятиям, курсовому и дипломному проектированию для студентов спеціальностей 21.01-21.04, 22.01-22.04 всех форм обучения / Сост. В.А. Северилов, Т.Н. Бо-ровская, Е.И. Шепетько. – Винница: ВПИ, 1990. – 31 с.
  16. Методические указания к самостоятельной работе по материалу курса «Основы киберне-тики». – Сост.: Л.А. Шарейко. – В.: ВПИ. – Ч.1. – 1988.
  17. Методические указания к самостоятельной работе по материалу курса «Основы киберне-тики». – Сост.: Л.А. Шарейко. – В.: ВПИ. – Ч.2. – 1988.
  18. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Математические методы в АСНИ». – Сост.: С.В. Юхимчук. – В.: ВПИ. – 1988.
  19. Методические указания по применению микропроцессоров в устройствах автоматики и телемеханики. – Сост.: И.Я. Хаимзон, Н.В. Дегтярева, В.В. Кухарчук, И.И. Хаимзон. – В.: ВПИ. – 1988.
  20. Кузьмин И.В. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Программирование» для студентов специальности 0606. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.2. – 1988.
  21. Кузьмин И.В., Дубиненко С.Б. Методические рекомендации к проведению практических занятий по курсу «Основы сложных систем» для студентов специальности 0606. – МВССО УССР, ВПИ. – 1988.
  22. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по статистической оценке решений при управлении надежностью приборостроительных производственных объединений. – МВССО УССР, ВПИ. – 1987.
  23. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Математические методы АС-НИ». – Сост.: В.А. Северилов, Т.Н. Боровская, С.Б. Дубиненко, Е.И. Шепетько. – В.: ВПИ. – 1986. – 32 с.
  24. Кузьмин И.В. Общие методические указания по дипломному проектированию для студентов всех специальностей. – МВССО УССР, ВПИ. – 1986.
  25. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по применению и совершенствованию вычис-лительной системы коллективного пользования ВУЗа для студентов специальности 0606, 0608,0648 и системотехнических вычислительных центров. – МВССО УССР, ВПИ. – 1986.
  26. Методические указания к проведению практических занятий по курсам ТАУ. Ч. 1 и 2, иг-ровыми методами с использованием программируемых калькуляторов для студентов специ-альностей 0606, 0608, ч.1/ Сост. С.Б. Дубиненко, В.А. Северилов, Е.И. Шепетько, С.В. Юхим-чук. – Винница: ВПИ, 1985. – 44 с.
  27. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по кибернетическому моделированию в АСУ-Кардиология. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.5. – 1985.
  28. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по кибернетическому моделированию карди-нальной функции миокарда и диагностики начальной стадии сердечной недостаточности. – МВССО УССР, ВПИ. – 1985.
  29. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по подготовке и проведению проблемных практических занятий в курсе высшей математики на примере практических занятий на тему «Метод изоклинного решения дифференциальных уравнений» . – МВССО УССР, ВПИ. – 1985
  30. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по созданию проблемных ситуаций на практических и лекционных занятиях по высшей математике. – МВССО УССР, ВПИ. – 1985.
  31. Методические указания по основам теории сложных систем для студентов специальности 0606 «Автоматика и телемеханика» вечерней формы обчения. – Сост.: П.Ф. Кулаков, С.В. Юхимчук. – В.: ВПИ. – 1984.
  32. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по проведению деловой игры «Статистическое моделирование сложных систем» для студентов всех специальностей. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.2. – 1985.
  33. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по проблемному чтению курса «Основы тео-рии сложных систем». – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.2. – 1984.
  34. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по проблемному чтению курса «Основы тео-рии сложных систем». – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.3. – 1984.
  35. Кузьмин И.В. Методические рекомендации к изучению дисциплины «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах» для студентов всех специальностей. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.1. – 1984.
  36. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по организации работы аспиранта (соискате-ля) технического ВУЗа. – МВССО УССР, ВПИ. – 1984.
  37. Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Основы ки-бернетики». – Сост.: Л.А. Шарейко. – В.: ВПИ. – 1983.
  38. Кузьмин И.В. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах» для студентов все специальностей. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.2. – 1983.
  39. Кузьмин И.В. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах» для студентов все специальностей. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.3. – 1983.
  40. Кузьмин И.В. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах» для студентов все специальностей. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.4. – 1983.
  41. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по кибернетическому моделированию в АСУ-Кардиология. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.2. – 1983.
  42. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по кибернетическому моделированию в АСУ-Кардиология. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.3. – 1983.
  43. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по кибернетическому моделированию в АСУ-Кардиология. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.4. – 1983.
  44. Кузьмин И.В., Комисаренко Ю.Я. Методические рекомендации по математическому мо-делированию и расчету переходных процессов в системах гидропривода металлорежущих станков для студентов специальности 0501 дневной формы обучения. – МВССО УССР, ВПИ. – 1983.
  45. Кузьмин И.В. Методические рекомендации у вводной и заключительной лекциям по кур-сам «Основы теории сложных систем» и «Основы построения АСУ». – МВССО УССР, ВПИ. – 1983.
  46. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по проблемному чтению курса «Основы тео-рии сложных систем». – МВССО УССР, ВПИ. – 1983.
  47. Методические указания к системному проектированию информационных систем. – Сост.: Л.А. Шарейко. – В.: ВПИ. – 1982.
  48. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Вычислительнаы техника в инженерных и экономических расчетах». – Сост.: И.В. Кузьмин, Н.М. Быков, Р.И. Круподеров. – В.: ВПИ. – Ч.3. – 1982.
  49. Методические указания к практическим занятиям по курсу ТАУ. – Сост.: В.Ф. Кабаненко, В.А. Северилов, Ю.П. Харитоненко. – В.: ВПИ. – 1982. – 56 с.
  50. Кузьмин И.В. Методические рекомендации к чтению первой части курса «Основы науч-ных исследований». – МВССО УССР, ВПИ. – 1982.
  51. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса посредством внедрения проблемного обучения. – МВССО УССР, ВПИ. – 1982.
  52. Кузьмин И.В. Методические рекомендации к выполнению лаборатоных работ по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах» для студентов все специальностей. – МВССО УССР, ВПИ. – Ч.1. – 1982.
  53. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по планированию, организации и управлению самостоятельной работой студентов. – МВССО УССР, ВПИ. – 1982.
  54. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Вычислительная техника в инженерно-технических расчетах» для студентов всех форм обу-чения. – МВССО УССР, ВПИ. – 1981.
  55. Кузьмин И.В. Методические рекомендации по комплексному применению информацион-но-вычислительной системы в учебно-воспитательном процессе и научных исследованиях ВПИ на 1980-1990 г.г. – МВССО УССР, ВПИ. – 1980.