Кафедра
комп'ютерних систем
управління

Методична робота

З перших кроків роботи кафедри склалися принципи проведення навчально-методичної роботи:

 • розробка методичного забезпечення для навчальних дисциплін кафедри на базі зв’язків з науково-дослідними, виробничими організаціями та іншими навчальними закладами;
 • двосторонні зв’язки наукової і методичної роботи: включення до навчальних програм нових і актуальних результатів наукових досліджень, формування напрямків наукових досліджень з урахуванням необхідності постійного оновлення спеціальностей і навчальних дисциплін кафедри;
 • підключення студентів з першого курсу до наукової і методичної роботи кафедри в плані напрацювання матеріалу для лабораторних практикумів, курсових і випускних робіт тощо;
 • орієнтація на моделювання: створення нових моделей для нових виробництв і об’єктів виробництва, ефективні технології створення імітаційних моделей.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін підготовлено як на паперових, так і на електронних носіях. У навчальному процесі заплановано широке застосування сучасної обчислюва-льної техніки, локальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет, до якої в ВНТУ є високошвидкісне безкоштовне підключення. З багатьох дисциплін розроблені доступні через мережу Інтернет дистанційні курси.

Студенти також можуть користуватися великою кількістю спеціалізованих періодичних видань IEEE, які отримуються на кафедрі.

Наявність ліцензійного програмного забезпечення для створення навчальних курсів і від-повідного технічного обладнання дозволяє підготовку студентів на сучасному рівні.

Методичні публікації

Видані підручники та навчальні посібники

 • Биков М.М., Черв'яков В.Д. Дискретний аналіз і теорія автоматів: навч. посіб. - Суми: СумДУ, 2016. - 354 с.
 • Мікропроцесорні засоби систем управління: навчальний посібник / [М.М. Биков, Т.В. Грищук, В.В. Ковтун] – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 124 с.
 • Штовба С.Д., Галущак А.В. Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань. Лабораторний практикум: електронний навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2016. – 96 с.
 • Моделювання та оптимізація систем // [Дубовой В.М., Квєтний Р.Н., Михальов О.І., Усов А.В.] - Вінниця : ПП «ТД«Едельвейс», 2017 – 804 с. ISBN 978-617-7237-23-4.
 • Імітаційне моделювання в системі Scilab/xcos: навчальний посібник / [В.М. Дубовой, М.С. Юхимчук] – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 90 с.
 • Штовба С.Д., Козачко О.М. Machine Learning: стартовий курс. навч. посіб., Вінниця: ВНТУ. – 2020. – 81 с.
 • Теорія автоматичного управління. Частина 1. Аналіз та дослідження САУ: [навчальний посібник] / Юхимчук М.С., Боровська Т. М., Северілов П.В., Северілов В.А.,Васюра А.С. - Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

 • Биков М.М., Грищук Т.В., Дерман Г.Ю., Ковтун В.В. Електронні методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни ІЗСА для студентів спеціальності 151. –Вінниця : ВНТУ, 2018. - 48 с.
 • Биков М.М. Мікропроцесорні засоби систем управління: лабораторний практикум / М.М. Биков,Т.В. Грищук, В.В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 120 с.
 • Биков М.М., Дубовой В.М. Методичні вказівки до переддипломної практики магістрівспеціальності 151 – Автоматизація і комп’ютерно-інтегрованітехнології. – Вінниця : ВНТУ, 2018. - 38 с. (прийнято до друку методичною Радою ВНТУ 14.06.2018 р.).
 • Боровська Т.М. Теорія автоматичного управління: курс лекцій / Т. М. Боровська. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 253 с.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління» / Уклад. Т.М. Боровська, П.В. Северілов – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 59 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інфраструктура інформаційних технологій" (Guidelines to perform laboratory works on the course “IT infrastructure” - draft) для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізація – «Інформаційні системи і Інтернет Речей» [Електронний ресурс] / ВНТУ ; уклад. О. Д. Никитенко, Г. Ю. Дерман, Т. В. Грищук, А. В. Нагорна. – Електр. текстові дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Управління архітектурою підприємства" для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»спеціалізація – «Інформаційні системи і Інтернет Речей» [Електронний ресурс] / ВНТУ ; уклад. М. С. Юхимчук, Г. Ю. Дерман, Т. В. Грищук, О. Д. Никитенко, А. В. Нагорна. – Електр. текстові дані.– Вінниця : ВНТУ, 2018.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Розгортання і розвиток інформаційних систем" для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізація – «Інформаційні системи і Інтернет Речей» [Електронний ресурс] / ВНТУ ; уклад. О.О. Ковалюк. – Електр. текстові дані.– Вінниця : ВНТУ, 2018.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Розгортання і розвиток інформаційних систем" для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізація – «Інформаційні системи і Інтернет Речей» [Електронний ресурс] / ВНТУ ; уклад. О.О. Ковалюк. – Електр. текстові дані.– Вінниця : ВНТУ, 2018.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Розгортання і розвиток інформаційних систем" для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізація – «Інформаційні системи і Інтернет Речей» [Електронний ресурс] / ВНТУ ; уклад. О.О. Ковалюк. – Електр. текстові дані.– Вінниця : ВНТУ, 2018.